> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2008

Záznam přidán/aktualizován: 12. listopad 2008 v 11.33 hod.

ÚVODNÍK

Rekonvalescence se protáhne (Pavel Sobíšek) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: KONKURENCE BANK V ZAHRANIČNÍM PLATEBNÍM STYKU 8-11

Vzestup alternativních platebních systému (Karel Machala) 8

Největší poskytovatelé alternativních platebních služeb 10

ROZHOVOR

Mike Jennings: Finanční oddělení v hledáčku bank 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Zisk z retailu se má dostat pod tlak 14

Michael Buhl: Máme zájem o podíly na burzách 16

MĚNA A REGULACE

Dopady finanční krize na úvěrové riziko českých bank (Aleš Michl) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Nevyužitý potenciál co-brandové platebních karet 21

Krize prověřila u bank schopnost rychlé reakce 22

Motivace a stabilizace manažerů finančního sektoru (Iveta Němečková) 24

Včas zachránění klienti (Jiří Papánek) 26

Controlling v bankovnictví: současné trendy (Helge Böschenbröker) 28

TECHNOLOGIE

Bezpečnost informací kdekoli a kdykoli (Iveta Stavinová) 30

Struktura informačních systému vs. obchodní model banky (Antonín Hamřík) 31

PŘÍLOHA: NEBANKOVNÍ KONKURENTI NA TRHU ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32-37

Rozporuplné trendy v nebankovních finančních službách 32

Daňové dopady leasingu (Jana Vlčková, Adham Hafoudh) 34

Případová studie: Lepší využití operátoru a vyšší prodej 36

SERVIS

Recenze: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice 38

Nové knihy 39

NA ZÁVĚR

Jill Dyché: Na pomezí businessu a IT 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Recovery will Take More Time 1

FOCUS: COMPETITION OF BANKS IN THE FOREIGN PAYMENT SYSTEM 8-11

INTERVIEW

Mike Jennings: Financial Department in Banks' Viewfinder 12

WORLD FINANCE

Profit on Retail Is to Get under Pressure 14

Michael Buhl: We Are Interested in Shares of Stock Exchanges 16

CURRENCY AND REGULATION

Impacts of the Financial Crisis on Czech Banks' Credit Risk 18

COMMERCIAL BANKING

Unutilized Potential of Co-Brand Payment Cards 21

Crisis Has Checked Fast Responses of Banks 22

Motivation and Stabilization of the Financial Sector's Managers 24

Clients Saved in Time 26

Controlling in Banking: Current Trends 28

TECHNOLOGY

Information Security Wherever and Whenever 30

Information System Structure vs. Business Model of a Bank 31

SUPPLEMENT: NON-BANK COMPETITORS

ON THE CREDIT AND LOAN MARKET 32-37

SERVICE

Review: Monetary Economy in a Small Open Economy 38

New Books 39

CONCLUSION

Jill Dyché: On the Boundary of Business and IT 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz