> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2011

Záznam přidán/aktualizován: 7. září 2011 v 10.36 hod.

ÚVODNÍK

Kapela přestává hrát, opravdu se loď potápí? (Lukáš Vácha) 1

FOKUS: SOCIÁLNÍ MÉDIA VE FINANČNÍCH SLUŽBÁCH 8-15

Banky ve světě sociálních médií (Karel Machala) 8

Využití potenciálu sociálních médií (Michal Kratochvíl, Jiří Švejcar) 10

Ondřej Tomas: Facebook je cenná stoka informací 12

Využijte online lead generation! (Arnošt Machytka) 14

Internetový stetoskop (Vratislav Sejk) 15

ROZHOVOR

Ondřej Frydrych: Banky pod tlakem ICT (Jana Chuchvalcová) 16 FINANCE VE SVĚTE

Půl roku Estonské republiky v eurozóně (Karel Machala) 18 BANKY A FINANCE

Jak podvádí „bílé límečky"? 20

Platy v bankách a nová regulace (Tomáš Prajzler) 22

Anketa: Systémy odměňování v bankách již některé prvky regulace obsahovaly 23

SPECIÁL: PRIVÁTNÍ BANKOVNICTÍ A JEHO BUDOUCNOST 24-27

Hledá se privátní bankéř! (Pavel Závitkovský) 24

Tomáš Končický: Kvalita a služby banky rozhodují 25

Jak investují čeští dolaroví milionáři? 27

PRODUKTY A SLUŽBY

Stížností spotřebitelů přibývá (Petra Davidová) 28

Špatně utajené heslo 30

Pětina populace nic neušetří 31

POJIŠŤOVNY

Nejde jen o pouhé měření rizika (Martin Hromádko) 32

Pojišťovny na nesnadné cestě k finanční stabilitě a efektivnímu řízení rizik

(Pavel Riegger, Tomáš Čech) 34

TECHNOLOGIE

Likhit Wagle: Model specializovaného bankovnictví je úspěšnější než univerzální 36

Případová studie: Jak zvýšit kvalitu dat a ušetřit 29 mil. EUR? (Martin Krúpa) 38

NA ZÁVĚR

Stát ve třetím tisíciletí 40

CONTENTS

EDITORIAL

The Band Stops Playing, Is the Ship Really Sinking? 1 FOCUS: SOCIAL MEDIA IN FINANCIAL SERVICES 8-15 INTERVIEW

Ondfej Frydrych: Banks under Pressure of ICT 16 WORLD FINANCE

Estonia's Six Months in the Euro Area 18 BANKS AND FINANCE

What is Cheating by "White Collars" like? 20 Salaries at Banks and the New Regulation 22 A Survey: Remuneration Systems

at Banks Already Contained Some Elements of Regulation 23 SPECIAL FOCUS: PRIVATE BANKING AND ITS FUTURE 24-27 PRODUCTS AND SERVICES

Consumer Complaints Are on the Increase 28 The Poorly Concealed Password 30 One-fifth of the Population Save Nothing 31

INSURANCE COMPANIES

Not Just a Mere Risk Measurement 32 Insurance Companies on an Uneasy Road

to Financial Stability and Effective Risk Management 34 TECHNOLOGIES

Likhit Wagle: The Specialised Banking Model

is More Successful than the Universal One 36 Case study: How to Increase the Quality of Data and Save EUR 29 million? 38

CONCLUSION

The State in the Third Millennium 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz