> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2011

Záznam přidán/aktualizován: 30. září 2011 v 10.42 hod.

ÚVODNÍK

Krize krizí (Aleš Michl) 1

FOKUS: KRIZE NEKRYTÝCH MĚN, BUDOUCNOST A DRAHÉ KOVY 8-11

Kryté měny jako cesta z krize? (Karel Machala) 8

Walter K. Eichelburg: Zlatý standard během několika let? 10

ROZHOVOR

Tomáš Sedláček: Příliš nebezpečný úrok (Jana Chuchvalcová) 12 FINANCE VE SVĚTĚ

Cína: je to tentokrát opět jinak? (Josef Mládek) 15

Bankovní zemětřesení začalo právě teď 17

STRATEGIE

Proč transformovat pobočky (George Briford) 18

Splňují výbory pro audit své poslání? (Josef Tyli) 20

BANKY A FINANCE

Jaký by měl být nadřízený ve firmě finančního sektoru? (Iveta Němečková) 22

Mladí zklamali, nejohroženější skupinou jsou senioři 24

Tomáš Prouza: Mezigenerační test finanční gramotnosti 25

Zajištění závazků podle nového občanského zákoníku (Robert Němec) 26

PRODUKTY A SLUŽBY

Informace v bankovních systémech nejsou stále plně využity (Šárka Krkošková) 32

Martina Lambert: Poučenější klient chce kvalitu 34

SPECIÁL: UMĚNÍ A FINANCE 36-39

Marina Votrubová: Krize postihla především obchod se současným uměním 36

Slavný Klimt na prodej v NYC 37

Pojistit umění nemusí být umění (Václav Bálek) 38

NA ZÁVĚR

Partners Insurer of the Green: Sport i poznání pokory 40

CONTENTS

EDITORIAL

The Crisis of Crises 1 FOCUS: A CRISIS OF UNCOVERED CURRENCIES,

THE FUTURE AND PRECIOUS METALS 8-11

INTERVIEW

Tomáš Sedláček: Too Dangerous Interest 12 WORLD FINANCE

China: Is It Otherwise Again? 15 Bank Earthquake Starts Right Now 17

STRATEGIES

Why to Transform Branches 18 Do Audit Committees Fulfil Their Mission? 20

BANKS AND FINANCE

What should the Chief in a Financial Sector Firm Be Like? 22

The Young Failed, the Seniors are the Most Endangered Group 24

Tomáš Prouza: Inter-generational Test of Financial Literacy 25

Securing Obligations under the New Civil Code 26

PRODUCTS AND SERVICES

Information in Banking Systems is Still not Fully Used 32 Martina Lambert: A More Educated Client Wants Quality 34

SPECIAL FOCUS: ART AND FINANCE 36-39

CONCLUSION

Partners Insurer of the Green: Both a Sport and an Experience of Humility 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz