> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2011

Záznam přidán/aktualizován: 7. listopad 2011 v 13.54 hod.

Robert Z b í r a I: Analýza míry vlivu EU na vnitrostátní legislativu:

srovnání situace v ČR s jinými členskými státy ........1049

Zdeněk Koudelka: Prezident republiky a zastupování státu

navenek...........................1077

Daniel 5 m í h u I a: Právny systém ako produkt evolučnej selekcie 1090

Lenka BezouŠková: Rozvod za kompenzaci v islámském právu a současných právních úpravách................1133

INFORMACE

Martin Š t e f k o, Lukáš Tvrdík: SmČnka jako způsob uhrazení a zajiStěni závazku zaměstnance vyplývajícího z pracovněprávního vztahu............................1157

RECENZE A ANOTACE

Monika Pauknerová: Gerte Reiche! (Hrsg) 30 Jahre österreichisches IPR-Gesetz ■■■ Europäische Perspektiven, Manzsche Verlag und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, 87 s.........1163

Jaromír Tauchen: Karel Schelle: Dějiny českého ústavního práva.

Brno: The European Society for History of Law, 2010, 178 s. . 1164

Alena Pauličková: Matyášová, L., Grossová, E. M.: Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. Praha: LEGES, 2011, 928 s. . 1165

Kristína K o 1 d í n s k á: Igor Tomeš: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, Praha 2010, 440 s...........1166

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Vojtech Vladár: Správa o 13. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky............

Jan G r i n c, Jana Hlaváčová, Miroslav K a š t y 1: Zpráva o vědecké konferenci „Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)" pořádané Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 18. a 19. května 2011........

František Cvrček, Lenka V o s t r á: Zpráva o konáni workshopu Metamorfózy práva ve visegrádských zemích .........

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz