> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 12/2011

Záznam přidán/aktualizován: 9. leden 2012 v 08.40 hod.

Obchodní místa franšízové typu a jejich přínosy (Radim Štantejský) 1

FOKUS: RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI DNEŠNÍHO SVĚTA FINANCÍ 8-11

Svět peněz mezi Scyllou a Charybdou (Karel Machala) 8

Anketa: České banky mají dostatečný polštář 12

ROZHOVOR

Jan Jaroš: ICT jako zoologická zahrada 13 STRATEGIE

Analýza: Banky v regionu mají stále růstový potenciál 15 REGULACE

Jak se české banky připravují na Basel III (Jan Kincl, Andrew Dickson) 16

Nová povinnost pro banky 18

BANKY A FINANCE

Analýza: Představuje osvobození od DPH pro evropské banky daňové zvýhodnění?

(Peter Chrenko, Martin Diviš) 19

Zástava třetí osoby a pohledávka banky v insolvenčním řízení (Michal Žižlavský) 20

Sekundární realitní trh: Na co bychom se měli připravit (Stuart Jordán) 22

Vybrané instituty změny závazku podle NOZ (Pavlína Beránková, Lenka Jurošková) 24

Martin Aschenbrenner: Regulace by měla být smysluplná a férová 25

PRODUKTY A SLUŽBY

Banky se přesouvají do mobilních telefonů (Radek Sedlář) 27

Michal Janatka: Velký internet banking i pro menší banky 30

Ceši finančním poradcům nevěří, raději se poradí v bance či spořitelně 31

Méně známé typy bankovních úvěrů (Zbyněk Kalabis) 33

PRÍLOHA: POJIŠŤOVNY A PODPORA PRODEJE POMOCÍ IT 34-36

Mobilní aplikace pro efektivní komunikaci se zákazníky (Jan Denemark) 34

Nový klient? Děkujeme, prověříme! (Jan Kopecký) 35

TECHNOLOGIE

Jak měřit efektivnost nasazení informačního systému (Tamara Mazlová) 37

Darren Edery: Fúze a regulace mění IT v bankách i pojišťovnách 38

NA ZÁVĚR

Recenze: Všechno je jinak (Karel Machala) 40

CONTENTS

EDITORIAL

Trade Units of Franchise Type and their Benefits 1

FOCUS: RISKS AND OPPORTUNITIES OF TODAY'S WORLD OF FINANCE 8-11 INTERVIEW

Jan Jaros: ICT as a ZOO 13 STRATEGIES

Analysis: Banks in the Region Still Have Growth Potential 15 REGULATION

How are Czech Banks Preparing for Basel III 16

New Obligation for Banks 18

BANKS AND FINANCE

Analysis: Does VAT Exemption Represent Tax Privilege for European Banks? 19

Third Person's Collateral and a Bank's Claim in Insolvency Proceedings 20

Secondary Property Market: For What We Shall Prepare 22

Selected Institutes of Commitment Changes according to the NOZ 24

Martin Aschenbrenner: Regulation Should Be Meaningful and Fair 25

PRODUCTS AND SERVICES

Banks are Moving to Mobile Phones 27

Michal Janatka: Large Internet Banking Also for Smaller Banks 30

The Czechs do not Believe Financial Advisors 31

Less Known Types of Bank Loans 33

ENCLOSURE: INSURANCE COMPANIES AND SUPPORTING SALES BY USING IT 34-36

TECHNOLOGIES

How to Measure the Effectiveness of Information Systems' Performance 37 Darren Edery: Mergers and Regulation are Changing IT

in both Banks and Insurance Companies 38 CONCLUSION

Recenze: Everything is Different 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz