> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 3. únor 2012 v 08.18 hod.

ÚVODNÍK

3 Vzdáleně blízcí strašáci roku 2012 (Jaromír Šindel)

10-13 FOKUS: BEZPOBOČKOVÉ A NÍZKONÁKLADOVÉ BANKY

10 Nástup nových a nízkonákladových bank (Karel Machala) 12 Anketa: Nové české banky zpřehledňují poplatky

ROZHOVOR

14 Mojmír Hampl: Konec hry (Jana Chuchvalcová, Karel Machala) STRATEGIE

17 Prognóza: Co nás (možná) čeká v roce 2012

20 Anketa: Účet za dluhový večírek musí někdo zaplatit

FINANCE VE SVĚTĚ

23 FATCA v grafickém znázornění (Jana Vlčková, Michal Výborný)

BANKY A FINANCE

25 Komentář: Úskalí franšízingu ve finanční distribuci (Jiří Šindelář)

26 Na vlně bankovního optimismu (Dušan Šťastník) 28 Roman Truhlář: Jednoduchost máme v DNA

PRODUKTY A SLUŽBY

30 Strategická pozice klientských center (Karolina Risser)

POJIŠŤOVNY

34 Filip Kahoun: Realita, nebo utopie?

36 Dopady sjednocení sazeb pojistného na český trh

TECHNOLOGIE

37 Jak optimálně využít Bl ve finančním sektoru (Tomáš Kadlec)

38 Čtyři výzvy eurokrize pro IT

39 Anketa: Investice do IT budou opatrnější

40 Digitální kontinuita elektronických dokumentů (Richard Kaucký) NA ZÁVĚR

42 Výdaje na IT se letos podle Gartner zpomalí

Contents

EDITORIAL

3 Remotely close fears of 2012

10-13 FOCUS: BRANCH-FREE AND LOW-COST BANKS

10 Emergence of new and low-cost banks

12 Survey: New Czech banks make

charges more transparent

INTERVIEW

14 Mojmír Hampl: The end of the game

STRATEGIES

17 Forecast: What is (possibly)

awaiting us in 2012 20 Survey: Someone has to foot

the bill for the debt party

GLOBAL FINANCE

23 FATCA in graphics

BANKS AND FINANCE

25 Comment: Pitfalls of franchising

in financial distribution

26 On the wave of banking optimism

28 Roman Truhlář: Simplicity is in our DNA

PRODUCTS AND SERVICES

30 Strategic position of client centres

INSURANCE COMPANIES

34 Filip Kahoun: Reality, or Utopia?

36 Impacts of the unification

of insurance rates on the Czech market

TECHNOLOGIES

37 How to optimally use Bl in the financial sector

38 Four challenges of the eurocrisis for IT

39 Survey: Investment in IT becoming more cautious

40 Digital continuity of electronic documents

CONCLUSION

42 Gartner says IT spending to show

slower growth this year

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz