> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2012

Záznam přidán/aktualizován: 7. červen 2012 v 08.47 hod.

ÚVODNÍK

3 Je stavební spoření produktem pro 21. století, nebo ne? (Vojtěch Lukáš)

FOKUS: ZDRAVÁ BANKA A TREND POSILOVÁNÍ KAPITÁLU

10 Zdravější bankovní sektor v centru pozornosti (Karel Machala)

13 David Rozumek: Evropská regulace bude asi rozsáhlejší než Basel III

ROZHOVOR

14 Zuzana Pečená: Ochrana bank i klientů Qana Chuchvalcová)

FINANCE VE SVĚTĚ

18 Gernot Griebling: Liberalizace trhů by se neměla podceňovat

19 FATCA v boji proti daňovým únikům (Jana Antošová)

REGULACE

20 Novinky v oblasti řízení likvidity (David Vodička)

21 Zlato v peněžním systému patří nevratně do historie (Zbyněk Revenda)

FINANČNÍ TRHY

23 Zlato přežije (Radek Šulta)

BANKY A FINANCE

24 Vladimír Jeřábek: Z místa pro realizaci transakcí je sofistikované poradenské centrum

26 Zdanění výnosů z investic a jiné příjmy privátní klientely (jana Vlčková, Tomáš Rozsypal) 28 První linie obrany (Vratislav Sejk)

PRODUKTY A SLUŽBY

30 Klíčový prvek úspěchu (Martin Potužák)

32 Řešení pro pohodlné a mobilní placení (Pavel Juřík)

34 Jiřina Tapšíková: Poptávka po nebankovním financování loni rostla

37 Roste význam leasingu jako alternativy financování malých a středních podniků (Jiří Pulz)

TECHNOLOGIE

38 Spokojený klient rychle a efektivně (Tomáš Kadlec)

39 Jan Medřický: Pochopte své zákazníky

NA ZÁVĚR

44 Business Meeting: Finanční instituce a jejich trestní odpovědnost

SUPPLEMENT: VIRTUALIZACE A CLOUD I

TOP FINANCE: ROČENKA FINANČNÍHO A KAPITÁLOVÉHO TRHU

Contents

EDITORIAL

3 Building Savings - Is It or Is It

Not a Product for the 21st Century?

10-13 FOCUS: SOUND BANK AND THE TREND OF CAPITAL STRENGTHENING

INTERVIEW

14 Zuzana Pečená: Bank and Client Protection

WORLD FINANCE

18 Gernot Griebling: Market Liberalisation Should Not Be Underestimated

19 FATCA Against Tax Evasion

REGULATION

20 News in the Liquidity Management Area

21 Gold in the Monetary System is a Matter of the Past

FINANCIAL AAARKETS

23 Gold Will Survive

BANKS AND FINANCE

24 Vladimír Jeřábek: The Place for Conducting Transactions is Changing into a Sophisticated

Consultancy Centre 26 Investment Income Taxation and

Other Income of Banks' Private Clients 28 The Front Line of Defence

PRODUCTS AND SERVICES

30 Key Element of Success

32 Solutions for Comfortable Mobile Payments

34 Jiřina Tapšíková: Demand for Non-bank

Financing Increased Last Year

37 The Importance of Leasing as an Alternative to Financing of SME is Increasing

TECHNOLOGIES

38 Satisfied Clients Quickly and Effectively

39 Jan Medřický: Understand Your Customers

CONCLUSION

44 Business Meeting: Financial Institutions

and their Criminal Liability

SUPPLEMENT:

VISUALISATION AND CLOUD I

TOP FINANCE: THE FINANCIAL AND CAPITAL MARKET YEARBOOK

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz