> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2012

Záznam přidán/aktualizován: 25. říjen 2012 v 09.47 hod.

ČLÁNKY ARTICLES

214 Jana Paloncyová - Anna Šťastná

Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití

Marriage and Breakup as Two Possible Paths away from Cohabitation

233 Branislav Bleha - Pavol Hurbánek - Boris Vaňo

Demografická projekcia mestskej a vidieckej populácie Slovenska do roku 2030

A Demographic Projection of Urban and Rural Populations in Slovakia to the Year 2030

250 Jiřina Kocourková - Boris Burcin

Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu

Demographic Aspects of Assisted Reproduction in the Czech Republic in a European Context

264 Olga Sivková - Klára Hulíková Tesárková

Dekompozice změn průměrného věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950

Decomposition of the Mean Age of Mothers at Childbirth in the Czech Republic since the Year 1950

SČÍTÁNÍ LIDU POPULATION CENSUS

280 Hana Bednářová

Vyplnění sčítacích formulářů prostřednictvím internetu

Completing Census Forms Online

RECENZE BOOK REVIEWS

290 Ladislav Pištora

Obory sociální politiky

Fields of Sociál Policy

292 Štěpánka Pfeiferová

Pracovní dráhy žen

Women's Careers

ZPRÁVY REPORTS

294 XLII. konference České demografické společnosti

42nd Conference of the Czech Demographic Society

295 Konference Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe 2012

Conference on Current Issues of Social Policy - Theory and Practice 2012

296 11. globální konference o stárnutí

11 th Global Conference on Ageing

297 Jindřich Matiegka - 150 let od jeho narození

Jindřich Matiegka - 150 Years since His Birth

298 K osmdesátinám Iva Možného

The Eightieth Birthday of Ivo Možný

PŘEHLEDY DIGEST

301 Klára Kalíšková - Daniel Munich

Změny celoživotních profilů zaměstnanosti českých žen v mezinárodním srovnání

Changes in Life-long Employment Profiles of Czech Women in International Perspective

316 Radek Havel

Pohyb obyvatel České republiky podle krajů a okresů v roce 2011;

Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2011

Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2011; Regions and Districts;

Population and Vital Statistics of the Czech Republic 2011: Towns with More Than Twenty Thousand Inhibitants

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz