> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2012

Záznam přidán/aktualizován: 9. listopad 2012 v 11.09 hod.

Hodnoceni vyvoje zaměstnanosti, prQmBrnemzdy a produktivity prace

pomoci shift-share analyzy

Evaluation of Development of Employment, Average Wage and Labour

Productivity Using Shift-Share Analysis

Radek Zdeněk, František Střeleček

16 Ekonomicka vykonnost a trh prace v kontextu ekonomicke krize:

zkugenosti ze zemi Visegradske Čtyřky

Economic Performance and the Labour Market in the Context

of the Economic Crisis: Experience from the Visegrad Four Countries

Michal Tvrdori, Pave1 Tuleja, TomaS Verner

32 Internal Communication in the Small and Medium Sized Enterprises

lnterni komunikace v malych a strednich firmach

Jana Hola

46 Cross-Cultural Management: Establishing a Czech Benchmark

Interkulturalni management: stanoveni benchmarku Ceske republiky

Richard Brunet-Thornton, VIadimir BureS

63 . Determinanty prinosu outsourcovania sluiieb vo verejnom sektore

Determinants of Benefit of Outsourcing Services in Public Sector

Beata MikuSova Meriekova,Zuzana Vozarova

76 i Source Identification of Potential Malfunction of Balanced Scorecard

System and Its Influence on System Function

ldentifikacia zdrojov potencialnej nefunktnosti systemu Balanced Scorecard

a ich vplyv na funkCnost'systemu

Beata Gavurova

91 Podnikatelsky inkubator jako nastroj podpory maleho a stfedniho

podnikani

Business Incubatoras a Tool of Support of Small and Medium Size Enterprises

Petra Taudl Prochazkova

108 Contribution of Corporate Social Responsibility to the Shareholder Value:

Experimental Perspective

Piinos spoletenske odpovednosti firem k hodnote podniku pro vlastniky:

experimentalni perspektiva

David Martineik, Martin Polivka

125 Vybrane aspekty investiEniho rozhodovani (poznatky z empirickych

vyzkumb)

Selected Aspects of Investment Decision Making (Empirical Research

Evidence)

Lenka Svecova, Hana Scholleova, Jifi Fotr

142 j Dopady pouiitia zakladneho pristupu internych ratingov na finanEnu

vykonnost' komerEnej banky

Impacts of the Foundation Internal Ratings Based Approach Usage on

Financial Performance of Commercial Bank

Jaroslav Belas, Eva Cipovova, Petr Novak, Jifi Polach

156 :Competitive intelligence v malych a stiednich podnicich

Competitive Intelligence for Small and Middle Enterprises

Zdengk Molnar, Jindfich Stfelka

171 ; Recenze knih

Book Review

171 Ekonomicky rast a ekonomicky cyklus - teoreticke a prakticke

problemy

(Jan Lisy a kolektiv)

Iva Nedomlelova

172 , Koncepce personalniho Tizeni a Fizeni lidskych zdrojb

(Sergej VojtoviC)

Otakar Ngmec

173 Novy pohled na spoleEenskou odpov6dnost firem - strategicka CSR

(Lucie Kuldova)

Martina Ortova

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz