> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2012

Záznam přidán/aktualizován: 9. listopad 2012 v 14.00 hod.

ÚVODNÍK

03 Klopýtavé vstávání z recese (Pavel Sobíšek)

FOKUS: PENZIJNÍ REFORMA A FONDY V NOVE PODOBE

10 Úsvit a soumrak důchodové reformy (laroslav Pahorecký)

12 Jasné a jednoduché (Aleš Michl)

ROZHOVOR

16 Pavel Čejka: Provoz je základem banky (Jana Chuchvalcová)

FINANCE VE SVETE

19 Bude Island sloužit za vzor evropskému bankovnictví?

20 Role islámských finančních institucí (Ivana Hrdličková) 23 Ocenění pro téměř neznámé teoretiky her

REGULACE

24 Bankovní unie na startovní čáře (Karel Machala)

BANKY A FINANCE

27 Jak se novela exekučního řádu dotkne bank? (Lukáš )ícha)

28 Tomáš Salomon: Hlavní konkurencí Mobita je hotovost (Kateřina Pavlíčková)

30 Banky využívají sociální sítě stále častěji

31 Anketa: Nestačí klienty jen informovat, je třeba jim i naslouchat

33 Něco za něco (Jan Topinka, Zuzana Beniaková, Monika Drápalová)

34 Petr Kučera: Primární snahou bylo fungovat na principu samoregulace

PRODUKTY A SLUŽBY

36 )e vhodná doba na inovace v bankách?

39 Bankovní inovace očima studentů

40 Samoobslužné kiosky nahradí bankovní pobočku

41 Přísnější pravidla pro spotřebitelské úvěry (Tomáš Matějovský, Jakub Tomšej)

42 Řízení osobních financí pro 21. století (Alois Filip)

TECHNOLOGIE

44 Podpora řízení lidských zdrojů (Jana Benáková)

45 Životní cyklus bankovnho core systému (Petr Bárta)

PŘÍLOHA: MOBILNÍ A BEZKONTAKTNÍ PLATBY

46 Mobilní platby na rozcestí (Pavel Juřík)

48 Svět bez hotovosti je zase o krok blíž (Klára Čikarová)

NA ZÁVĚR

52 Recenze: Nahá pravda (Karel Machala)

Contents

EDITORIAL

03 Stumbling Recovery from Recession

10 15 FOCUS: THE PENSION REFORM AND FUNDS IN THE NEW FORM

INTERVIEW

16 Pavel Čejka: Operation is the Basis of a Bank

WORLD FINANCE

19 Will Iceland serve as a Model for European Banking?

20 The Role of Islamic Financial Institutions

23 Award for Almost Unknown Game Theoreticians

REGULATION

24 The Banking Union at the Starting Line

BANKS AND FINANCE

27 How will the Amendment

to the Distraint Code Affect Banks?

28 Tomáš Salomon: Cash

is the Main Competitor for Mobit

30 Banks are Using Social Networks

Ever More Frequently

33 Quid pro quo

34 Petr Kučera: The Primary Effort was

to Function on a Self-regulation Principle

PRODUCTS AND SERVICES

36 Is Now a Good Time for Banking Innovation?

39 Banking Innovation in the Eyes of Students

41 Stricter Rules for Consumer Credit

42 Personal Finance Management for the 21 Century

TECHNOLOGIES

44 Support for Human Resources Management

45 The Life Cycle of the Banking Core System

46-51 ANNEX: MOBILE

AND CONTACTLESS PAYMENTS

CONCLUSION

52 Review: The Naked Truth

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz