> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 29/2012

Záznam přidán/aktualizován: 9. listopad 2012 v 14.01 hod.

Úvodník / Edlloricrl

Pojišlbvnictví a systémová rizika / Insurance and systemic risks Ing. Jaroslov Mesršmid, CSc., predseda redakční rady

Vývoj Solvency II a prováděcích opatření v Evropské unii / Development of Solvency II and implementing measures in ihe European Union JUDr. Jana Herboczkovó Ing Hana Beránková, Ministerstvo financí

Solvency II - aktuální vývoj a některá diskutovaná témata z Level 2 a Level 3 / Solvency II - current development and the most discussed

topics of Level 2 and Level 3

Mgr. Kamila Simonová, Česká pojišlbvna a.s.

Technické rezervy v Solventností H - málo pravděpodobné událostí / Technical provisions in Solvency II - less liksty evens Mgr. Ing. Jakub Mertl, DIRECT pojišťovno, a. s

Financování českého zdravotnictví trochu jinak / Financing of Czech heallh care - on alternative method RNDr. Ing, Jiří Némec, CSc

Riziko compliance a riziko právní jako operační rizika pojištovny / Compliance risk and legal risk as an insurers operational risk; Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a. e,

PEICL - počátek cesty k jednotnému evropskému pojistnému právu? /' PEICL- the beginning of a rood to Europe's universal insurance legislate Mgr. Hynek Ružička, Česká pojišrbvno a, s

Přezkum třetí protiprací směrnice a jeho možné dopady na české pojišťovnictví / Review oF faa third directive to combat money laundering and ils potentiol impact on the Czech insurance industry Ing. Povel Macek, Komerční pojišťovna, o. 5.

Riziko dlouhověkosti a projekce úmrtnosti v České republice / Longevity risk and mortality projection in the Czech Republic Mgr. Petra Černoyová, KPMG česká republika, s.r.o.

Soukromé pojištění a dlouhodobá péče / Private insurance and longterm care Ing. Jaroslov Mesršmid, CSc, Česká asociace pojišťoven

Některé aktuální problémy českého pojistného trhu / Current problems of Czech insurance market prof. Ing. Jaroslav" Daňhel, CSc., prof. Ing. Evo Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická

Kvantifikace a statistiky škod na zdraví „povinného ručení" se zaměřením na typové znaky vážných škod na zdraví /

Quantification and bodiEy injuries statistics within the scope of Motor Third-Party Liability insurance with a focus on type classification of severe bodily injuries RNDr Petr Jedlička, Ph.D., SUPIN, s. r o.

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací - systémy pro zefektivnění českého trhu práce nejen v oboru pojišťovnictví / The National Occupations System and the National Qualifications System - systems designed lo increase the Czech labour market efficiency not |ust in the insurance industry Ing. Bohumil Muzík, Svoz průmyslu q dopravy ČR

Odhad potenciálu pojistného trhu / Estimate of insurance market potential Ing. Kateřina Lhotská, Ness Czech s. r. o.

Uplatňování smernice Rady 2004/113/ES v pojišťovnictví s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci

C-236/09 {Test-Achats) / Implementation of the Council Directive 2004/11 3/ES in the insurance sector with regard to the ruling of the Court of Justice

of the European Union concerning cose C-236/09 [Tesl-AchalsJ

JUDr. Jana Čechová, PhĎr, Vladimír Přikryl, Ministerstvo financí

Elektronická kontraktace v pojišťovnictví / Electronic contracts in insurance

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., li.M,, soudní znalec, člen Legislativní rady vlád1/ ČR

Vzpomínka na profesora Petra Mand la / In Memory of Petr Mandl

Petr Bohurnský, predseda České společnosti aktuárů

Nové knihy - recenze / New books - Review

prof. Ing. Jaroslav Voslatek, CSc.

Publikace: Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané kapitoly),

Petr Dobiáš, Praha: Leges, 2011, 272 5. / Publication: International insurance law with respect to an insurance sertlernent in arbitration proceedings

Iselecled chapters], Petr Dobiáš, Prague. Leges, 201 I, 272 p.

Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz