> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2013 v 12.38 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Karel Bruna, Jiří Korbel: Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského

modelu optimální úrokové marže (An Interpretation of Interest Rates Variability in Dealer's Model

of Optimal Interest Margin).........................................299

Martin Janičko, Ashot Tsharakyan: K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu

stárnutí populace v České republice (Note on the Sustainability of the Pay-As-You-Go Pension

Scheme in the Context of Population Ageing in the Czech Republic)...................321

Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová: Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace (Development of Economic and Social Dependency and Population Ageing)...............338

Ivana Malá: Použití konečných směsí logaritmicko-normálních rozdělení pro modelování příjmů

českých domácností (The Use of Finite Mixtures of Lognormal Distribution for the Modelling

of Household Income Distributions in the Czech Republic)........................356

Iveta Němečková: Úloha mzdy v motivaci a stabilizaci zaměstnanců finančního sektoru v ČR

ve vztahu k Herzbergově teorii dvou dimenzi motivace k práci (The Role of Salary in Employee

Motivation and Retention in the Financial Sector of the Czech Republic in Relation to Herzberg's

Two Factor Theory of Work Motivation)..................................373

KONZULTACE ♦ CONSULTATION

Marek Loužek: Globální problémy z pohledu environmentálni ekonomie (Global Problems as Seen

by Environmental Economics).......................................393

Lukáš Kovanda: Taktické omyly ekonomů rakouské školy při „dobývání ortodoxie" (Austrians' Tactical Mistakes that Prevent Them to "Conquer the Orthodoxy")..........................411

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Antonie Doležalová: Od Albína Bráfa k Josefu Mackovi - příspěvek k výročí úmrtí dvou významných

českých ekonomů (From Albín Bráf to Josef Macek - A Contribution to the Anniversary of the Death

of Two Significant Czech Economists) ..................................428

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Eva Kislingerová, Tomáš Krabec: Metody oceňování podniku pro pokročilé (Valuation of Business Enterprises for Advanced Users)......................................439

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz