> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 31/2013

Záznam přidán/aktualizován: 26. listopad 2013 v 10.55 hod.

A je zde globální spolupráce pojišťoven / Global cooperation of insurance companies starts off Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, předseda redakční rady

Pojistný trh stagnuje, stejně jako jeho efektivnost / The insurance market is stagnating, and so is its effectiveness prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc, Vysoká školo ekonomická v Praze

Ke změně zákona č. 168/1999 Sb. a změně zákona č. 277/2009 Sb. podle vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /

Comments on changes to Act No. 168/1999 Coll. and Act No. 277/2009 Coll. pursuant to the draft government law which amends certain acts in relation to the recodification of civil law PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí

K náhradě újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře po rekodifikaci /

Compensation of damage caused by breach of due care after the recodification JUDr. Petr Cech, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta UK v Praze

Bílá kniha - Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody /

While Paper - An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, Česká asociace pojišťoven

K praktickým problémům implementace NOZ do pojištění /

Practical problems of the implementation of the new Civil Code in the insurance industry Mgr. Lucie Jandová, předsedkyně PS Občonský zákoník ČAP

Pasivní bezpečnost motorových vozidel / Passive safely of motor vehicles prof. Ing. František Vlk, DrSc.

Sdílení osobních údajů zákazníků více organizacemi poskytujícími finanční služby /

Sharing of customer personal data by more organizations providing financial services Drahomír Kubáň, advokát (dříve Allianz pojišťovna, a.s.)

Přehled obsahu obecných pokynů k přípravě na Solventnost II / Overview of Guidelines on preparing for Solvency I: Ing. Hana Beránková, Ministerstvo financí

Jednání o režimu podle Solvency II se opět dala do pohybu po uveřejnění zprávy EIOPA k tzv. long-term guarantees / Negotiations on Solvency II regime have resumed after the publication of the EIOPA report on so-called long-term guarantees JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo financí

Implicitní hodnota v životním pojištění / Embedded value in life insurance Mgr. Tomáš Havel, Skupina AXA (ČR a SR)

Výpočet kapitálu pomocí přístupu „nested stochastic" a jeho alternativ /

Capital modelling using a "nested stochastic" approach and its alternatives Ing. Petr Svojítka, Deloitte Advisory s.r.o.

Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví / Encyclopedic glossary of insurance terms

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz