> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 9/2008

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.09 hod.

Soňa FERENCIKOVA ~ Martina F1FEK0VA: Efekty spillovers z pôsobenia zahraničných firiem na Slovensku........................ 855

Hatice KARACAY CAKMAK - Nezahal ALTUNTAS: New Global Capitalist System, New Industrial Development Model and Developing Countries.................................................. 873

Miroslav KRČ - Gamil AL-MADHAGI: Ekonomická bezpečnost jako

zdroj mezinárodní spolupráce.................................. 892

Pavol KITA: K niektorým aspektom koncentrácie a konkurencie v oblasti distribúcie v kontexte globalizácie.......................... 912

Marek JEMALA: Globalizácia ako sústava procesov vytvárania vyspelejšieho, ale rizikového sveta.................................. 925

Glosy

Medzinárodná scéna a signály vyslané udelením Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2008 - Koloman IVANIČKA .................... 943

Recenzie

VALENČÍK, Radim: Teorie her a redistribuční systémy - Petr Wawrosz 951

HEIJMAN, Wim (ed.): Regional Externalities - Elena Fifeková...... 954

Soňa FERENCIKOVA - Martina FIFEKOVA: Foreign Direct Investment Spillovers in Slovakia (in Slovak)......................... 855

Hatice KARACAY CAKMAK - Nezahat ALTUNTAS: New Global Capitalist System, New Industrial Development Model and Developing Countries (in English)....................................... 873

Miroslav KRČ - Gamil AL-MADHAGI: Economic Safety as a Source

of International Cooperation (in Czech)......................... 892

Pavol KITA: To Certain Aspects of Concentration and Competition in Distribution in the Context of Globalization (in Slovak)............ 912

Marek JEM ALA: Globalisation as Complex of Processes: Creating more Advanced but Risky World (in Slovak).......................... 925

Gloss

International Scene and Signals Sent by Nobel Prize for Economics Award - Koloman IVANIČKA ................................. 943

Book Reviews

VALENČÍK, Radim: Game Theory and Redistribution Systems - Petr Wawrosz.................................................. 951

HEIJMAN, Wim (ed.): Regional Externalities - Elena Fifeková....... 954

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz