> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.39 hod.

ČLÁNKY

Kryštof Zeman: Věk při sňatku a rozdíl mezi věkem ženicha a věkem nevěsty v České republice v letech 1991-2004 PDF

Sylva Ettlerová - Anna Šťastná: Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi

anotace

V souvislosti s nízkou úrovní sňatečnosti a porodnosti se často poukazuje na změny životních cílů, postojů a hodnot mladých lidí. Ideál dvoudětné rodiny nadále přetrvává, v reálném chování se však často neprojevuje. Na rozpor mezi plány a skutečným reprodukčním chováním žen působí profesní seberealizace, kdy při vysoké míře zaměstnanosti žen nabývá na důležitosti otázka sladění rodinného a pracovního života.

Václav Hofman: Analýza změn úmrtnostních poměrů v I. městské části Jindřichova Hradce v letech 1879–1912

anotace

Autor analyzuje strukturální změny úmrtnosti městského obyvatelstva centrální části Jindřichova Hradce v probíhající demografické revoluci (konkrétně v letech 1879–1912). Výstupy jsou založeny na datech excerpovaných ze sčítacích operátů a matričních zápisů. Pro potřeby analýzy byly použity metody přímé standardizace a dekompozice hrubé míry úmrtnosti, konstrukce zkrácených úmrtnostních tabulek s výpočtem příspěvků věkových kategorií ke změně naděje dožití při narození.

Marek Řezanka: Populační vývoj Číny a jeho územní a etnická diferenciace ve 2. polovině 20. století PDF

SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Josef Škrabal: Sčítání lidu je věc prospěšná

Ohlasy na anketu k přípravě příštího sčítání lidu, domů a bytů

Milan Kučera: Sčítání lidu nebo výběrové šetření?

Dagmar Bartoňová: Změnit koncepci příštího sčítání

DISKUSE

Vojtěch Krebs: Několik poznámek k příspěvku Helmuta Maiera

Milan Aleš: Názory profesora Maiera jsou sporné

RECENZE

Soumrak sociálního státu aneb rodina a děti v globalizované společnosti (Milan Kučera)

Na cestě za dítětem (Pavla Horská)

Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (Radek Lipovski)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Za Milenou Hübschmannovou – Světový den prevence sebevražd – Interdisciplinární studium migrací v novověku – Příklad francouzských předměstí je varující

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE

MUDr. Augustin Syrovátka, CSc. – pediatr a demograf (Jitka Rychtaříková)

anotace

MUDr. Augustin Syrovátka, CSc. (1913-2005) byl osobností české pediatrické a demografické vědy a všestranně orientovaným vědcem. Velmi se zasloužil o snižování vysoké kojenecké úmrtnosti v Československu po 2. světové válce. Jeho vědeckou a publikační činnost lze rozdělit do několika hlavních okruhů: a) trendy a faktory feto-infantilní úmrtnosti, b) vývoj a struktury dětské úrazovosti a c) význam porodní hmotnosti v prenatálním i postnatálním přežívání. Podílel se na zpracování výzkumných témat v oboru antropologie, genetiky, demografie a statistiky. Psal rovněž příspěvky týkající se organizace péče o matku a dítě nebo o osobnostech z historie pediatrie. Velmi významná byla jeho činnost ve vědeckých společnostech a odborných komisích jak lékařských tak na poli demografie. V rámci Československé demografické společnosti vedl dlouhá léta odbornou skupinu pro Zdravotně biologické aspekty populace.

PŘEHLEDY

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz