> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.46 hod.

ČLÁNKY

Kryštof Zeman:: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005 PDF

Jitka Rychtaříková: Zdravá délka života v současné české populaci

anotace

V posledních desetiletích narůstá ve vyspělých zemích incidence chronických onemocnění, která nejsou prvotní příčinou úmrtí. V této souvislosti se vedle střední délky života stává důležitým ukazatelem zdravá délka života (počet let prožitých v dobrém zdravotním stavu). V příspěvku autorka analyzovala délku života mezi 18. a 80. narozeninami podle subjektivně vnímaného zdraví, chronické nemocnosti a omezení každodenních aktivit. Metodou multinomické logistické regrese sledovala vliv věku, partnerství a vzdělání na kategorie subjektivně vnímaného zdraví (data vycházela ze šetření Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender (Generations and Gender Survey: prospective longitudinal study). V závěru konstatovala, že muži v České republice mají sice kratší život, ale roky, které ženy žijí navíc, jsou prožity především v nemoci, resp. v omezení každodenních aktivit. Pocit dobrého zdraví je negativně korelován s věkem a pozitivně se vzděláním, partnerství je důležité zejména u osob se špatným zdravotním stavem

Olga Nešporová:: Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené

anotace

Ve vyspělých zemích problematika mužů na rodičovské dovolené souvisí s reakcí společnosti na nízkou porodnost, měnící se roli otců v rodině, na úsilí o rovné postavení žen a mužů a slaďování rodiny a zaměstnání. V České republice je otcům přístup k rodičovské dovolené umožněn od roku 2001 a otcové zatím tvoří jen 1 % z osob pečujících o malé děti. I když jsou muži pečující o malé děti u nás výjimkou, autorka na základě údajů z kvantitativního výzkumu dokládá funkčnost a perspektivnost tohoto modelu: Rodiče z řad respondentů jeho přínos spatřují v upevnění vzájemných vazeb v rodině, ve vybudování silného vztahu otce k dítěti (stejného jako u matky) a ve větším uplatnění se matky na trhu práce.

SČÍTÁNÍ LIDU

Štěpánka Morávková: Zkušenosti ze sčítání 2001 jsou dobrým základem pro přípravu budoucího cenzu

RECENZE

Statistika – od historie po současnost (Milan Kučera))

Jak je to s naším vzděláváním? ((Felix Koschin)

Národní identita Židů v Čechách za první republiky (Petra Brabcová)

Úvod do študia demografie (Zuzana Finková)

Pohnutá historie úmrtnosti na Ukrajině ve 20. století(Jitka Rychtaříková)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Generations and Gender Programme (GGP)–Survey Instruments – Postoje k migraci v evropských zemích - Demografické výzkumy v zemích třetího světa

PŘEHLEDY

Úmrtnostní tabulky podle nejvyššího ukončeného vzdělání, Česká republika, 2001

Akulturace romských komunit v demografické perspektivě PDF

Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 podle krajů a okresů

Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2005, ČR

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz