> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 10.52 hod.

ČLÁNKY

Ladislav Rabušic – Beatrice-Elena Chromková Manea: Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu

anotace

Článek seznamuje s preferenční teorii Catherine Hakimové, kterou autoři testují na českém prostředí. Prostřednictvím dat z reprezentativního výzkumu českých žen ve věku 20-40 let nejdříve kontrolují, do jaké míry i české ženy vytvářejí typologii žen orientovaných na práci/zaměstnání, žen adaptivních a žen orientovaných na rodinu a domácnost. Ve druhé části testují, zdali tato typologie je dobrým prediktorem intenzity české plodnosti a zdali také ovlivňuje postoje českých žen k opatřením rodinné politiky.

Kamila Svobodová: Sociálně psychologické aspekty stárnutí

anotace

Cílem předloženého textu je poukázat na problematiku stáří a stárnutí z mikrosociální perspektivy. Pozornost je věnována především vlivu odchodu do důchodu na život jednotlivce a dále pak psychologickým aspektům stárnutí, tj., jakým způsobem může senior své stáří vnímat a prožívat.

Michal Bauer – Julie Chytilová – Pavel Streblov: Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: výsledky mikroekonomického šetření

anotace

Autoři popisují výsledky dotazníkového šetření provedeného v roce 2005 mezi 856 respondenty ve vesnických oblastech v Ugandě. Analyzují roli zdravotních rizik, ekonomické pomoci dětí, kulturních vzorců a nerovné pozice žen při rozhodování o počtu dětí. Dále je kvantifikován vztah mezi těmito faktory a vzděláním.

DISKUSE

Ivo Patta: Komplexní řešení demografického problému PDF

SČÍTÁNÍ LIDU

Robert Šanda: Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2000 PDF

RECENZE

Rodina a společnost nejen z pohledu sociologie (Věra Kuchařová)

Životní cyklus očima demografů (Michal Krist)

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti – Významné životní jubileum PhDr. Pavly Horské, CSc. – Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. – sedmdesátiletý – Ludmila Nesládková se dožívá významného životního jubilea – Pozvánka na podzimní slovenskou konferenci o migraci

PŘEHLEDY

Demografický vývoj a změny na trhu práce (Magdalena Kotýnková)

Vývoj věkové struktury a zatížení produktivní populace v regionu Jihovýchod podle velikostních skupin obcí (Bohumil Minařík – Jaroslav Dufek)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz