> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.48 hod.

ÚVODNÍK

Conditio sine qua non (Jiří Kunert) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: BANKOVNÍ FÜZE A AKVIZICE 8-13

Na vlně bankovních fúzí a akvizic (Karel Machala) 8

Fúze a akvizice v evropském bankovním sektoru (Miroslav Ferzik) 10

Anketa: Fúze a akvizice bank a skupin přítomných v CR 12

ROZHOVOR

Monika Truchlíková: Rozhodující je zralost bankovního trhu 14

SVĚTOVÉ FINANCE

Půda pro oživení fúzí a akvizic v pojišťovnictví je připravena 16

Evropská komise chce zvýšit mobilitu bankovních klientů (Jan Jedlička) 18

MĚNA A REGULACE

„Superkodex" finančního trhu posílí samoregulaci 20

Rizikový kapitál a finanční instituce (Roman Kalous) 22

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Jak naučit bankovní úředníky prodávat? (Martin Hladík) 24

Optimalizace procesu finančního plánování (Pavel Beran) 26

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Vladislav Jež: Fondy rizikového kapitálu jsou výnosnější než akciové trhy 28

TECHNOLOGIE

Corporate Performance Management = nezbytná podmínka úspěchu (Jana Svirková) 30

PŘÍLOHA: NEBANKOVNÍ KONKURENTI NA TRHU ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32-35

Aktuální trendy v oblasti leasingu a splátkového prodeje 32

Úvěrové podvody rostou, nepoctivci jsou ale sami proti sobě 34

SPECIÁL: BEZPEČNOST IT VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH 36-38

Finanční instituce se potýkají s „bezpečnostním paradoxem" 36

Hackeři útočí na největší světové finanční instituce 38

SERVIS 39

NA ZÁVĚR

„Oblíbené" černé scénáře 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Conditio sine qua non 1

FOCUS: BANKING MERGERS AND ACQUISITIONS 8-13

INTERVIEW

Monika Truchlíková: Maturity of the Banking Market Is Crucial 14

WORLD FINANCE

The Ground for Recovery in Mergers and Acquisitions in Insurance Is Ready 16

The European Commission Intends to Increase Banking Clients' Mobility 18

CURRENCY AND REGULATION

"Super Code" of the Financial Market Will Reinforce Self-Regulation 20

Venture Capital and Financial Institutions 22

COMMERCIAL BANKING

How to Teach Banking Officers to Sell 24

Optimisation of Financial Planning Process 26

INVESTMENT BANKING

Vladislav Jež: Venture Capital Funds Are More Profitable than Stock Markets 28

TECHNOLOGY

Corporate Performance Management = Necessary Condition for Success 30

ENCLOSURE: NON-BANK COMPETITORS ON THE CREDIT AND LOAN MARKET 32-35 SPECIAL TOPIC: IT SECURITY IN FINANCIAL INSTITUTIONS 36-38

CONCLUSION

"Favourite" Black Scenarios 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz