> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.51 hod.

ÚVODNÍK

Stav českého bankovního sektoru zůstává uspokojivý (Jiří Kľumpar)

SPEKTRUM

FOKUS: PLATY V BANKOVNÍM SEKTORU

Platy ve finančním sektoru patří k nejvyšším (Karel Machala) Bankovní sektor patří i v CR k platové špičce

ROZHOVOR

Příprava na SEPA i euro je z velké části hotová

SVĚTOVÉ FINANCE

Rozpačité výsledky boje proti praní peněz

MĚNA A REGULACE

Transparentnost trhu: zvýšení ochrany investorů v EU (Mike Jennings) Nové ceny CNB za převody v mezibankovním platebním styku (Tomáš Hládek) Integrované modely dohledu nad finančním trhem (Petr Musílek) Budoucnost řízení operačního rizika (Vendula Tetíková)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Růst bankovních zisků by mohl zpomalit (Karel Ježek)

Rok růstu pro banky i pro českou ekonomiku

Deset let FAÚ MF CR (Ludvík Olšovský)

Elektronická fakturace: čekání na internet banking? (Lukáš Tofan)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Solvency II a Basel II: v čem si jsou podobné a čím se liší? (Imrich Lozsi)

PRÍLOHA: CALL CENTRA A JEJICH VYUŽITÍ

Loajalitu zákazníků drží pevně v otěžích call centra (Martin Veselka) Trendy a výzvy v oblasti call center

SERVIS

NA ZÁVĚR

Globalizace zasáhla Wall Street (Petr Němec)

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Conditions of the Czech Banking Sector Remain Satisfactory

FOCUS: WAGES IN THE BANKING SECTOR

INTERVIEW

SEPA and Euro Preparations Largely Completed

WORLD FINANCE

Embarrassed Results of the Fight against Money Laundering

CURRENCY AND REGULATION

Transparency of the Market: Better Protection of EU Investors

CNB's New Prices for International Interbank Payment System Transfers

Integrated Models of Financial Market Supervision

The Future of Operation Risk Management

COMMERCIAL BANKING

Growth in Banking Profits Could Slacken

Banks and the Czech Economy - the Year of Growth

Ten Years of the Czech FAÚ MF

Electronic Invoicing: Waiting for Internet Banking?

INSURANCE

Solvency II and Basel II: What Are Their Similarities and Differences?

ENCLOSURE: CALL CENTERS AND THEIR USE

CONCLUSION

Globalization Has Affected Wall Street

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz