> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 4/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 12.57 hod.

ÚVODNÍK

Ideální retailové bankovnictví (Jiří Škorvaga) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: Nové přístupy retailových bank 8-13

ROZHOVOR

Henri de Castries: Jednoduchý recept 14

SVETOVÉ FINANCE

Aktuální vývoj v zóně SEPA 16

Hotovostní platby ustupují, lidé chtějí platit jednou kartou v celé Evropě 17

Slovinsku se zavedení eura „velkým třeskem" opravdu povedlo! (Jitka Pantůčková) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Češi přicházejí úvěrovým registrům na chuť (Petr Kučera) 20

Zora Křičková: Využívají české banky outsourcing? 23

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Vstoupit na kapitálový trh chce nejen peníze, ale i chladnou mysl (Ivan Ryšavý) 24

POJIŠŤOVNICTVÍ

Trh životního pojištění zatím nasycen není 26

LEGISLATIVA

Finanční arbitr - mimosoudní alternativa řešení sporú (David Jopek) 28

PRÍLOHA: CRM a systémová integrace ve finančních institucích 30-37

TECHNOLOGIE

Records Management ve finanční sféře (Martin Seget) 38

SERVIS 39

NA ZÁVĚR

Evropská unie za 50 let doklopýtala od hospodářského zázraku k problémům 40

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENTY

Na rizika bez rizika (příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci

se společností Deloitte ČR)

FP GUIDE - pojištění (příloha časopisu Finanční poradce a Bankovnictví)

FOTO NA TITULNÍ STRANE: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Ideal Retail Banking 1

FOCUS: NEW retail bank policy 8-13

INTERVIEW

Henri de Castries: A Simple Recipe 14

WORLD FINANCE

The SEPA - Recent Developments 16

Cash Payments Are Receding, People Want to Pay with One Card throughout Europe 17

The Introduction of the Euro in Slovenia via a "Big Bang" Was a Real Success! 18

COMMERCIAL BANKING

The Czechs Are Developing Taste for Credit Registers 20

Zora Křičková: Do Czech Banks Use Outsourcing? 23

INVESTMENT BANKING

To Enter the Capital Market You Need Not Only Money, But Also a Cool Mind 24

INSURANCE

The Life Insurance Market Has Not Yet Been Saturated 26

LEGISLATION

Financial Arbiter - an Out-of-Court Alternative to Dispute Settlement 28

ENCLOSURE: CRM aND systEM integraTION IN FINANCIAL INSTITUTIONS 30-37

TECHNOLOGIES

Records Management in the Financial Sector 38

CONCLUSION

In 50 Years the European Union Staggered from an Economic Miracle to Problems 40

SPECIAL SUPPLEMENTS

On Risks without a Risk (supplement to "Bankovnictví" prepared in co-operation with

Deloitte CR)

FP GUIDE - Insurance (supplement to "Finanční poradce" and "Bankovnictví")

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz