> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2007

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.00 hod.

ÚVODNÍK

Poznali bychom nemovitostní krizi v ČR? (Viktor Kotlán)

SPEKTRUM

FOKUS: PLATEBNÍ KARTY A INTERNET

Tradiční platební systémy stále vládnou internetu (Karel Machala)

Velký potenciál platebních karet (Pavel Juřík)

Nevyužitá příležitost

Kde všude lze zaplatit kartou?

ROZHOVOR

Petr Sedláček: Procesing a karty v Rusku

SVĚTOVÉ FINANCE

Bankovnictví v roce 2050: Jak velké budou nové trhy? Úvěrová mapa regionu (Karel Ježek)

MĚNA A REGULACE

Kyvadlo se vrací zpět

Přijetí eura ve střední Evropě (Vladimír Pikora)

Odkud přichází záplava

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Retailové bankovnictví roste v regionu díky úvěrům Otakar Smolík: Rychlejší, ale riskantnější cesta

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Jak investují ti nejbohatší (Patrik Horný

POJIŠŤOVNICTVÍ

QIS2 - přehlédnutá studie? (Roman Kalous)

PRÍLOHA: OD IT K BANKOVNÍMU BYZNYSU

Informační technologie mají v bankách vyhráno (Miloš Dvořák) Pět důvodů pro MDM (David Slánský)

SERVIS

NA ZÁVĚR

Diamanty nejsou investicí pro spekulanty (Jaroslav Bukovský)

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENT

Banka budoucnosti (příloha časopisu Bankovnictví

připravená ve spolupráci se společnostmi NESS Czech a IBM Česká republika)

FOTO NA TITULNÍ STRANE: VLADIMÍR ŠKARDA

CONTENTS

EDITORIAL

Would We Recognize Property Crisis in the Czech Republic?

FOCUS: PAYMENT CARDS AND INTERNET

INTERVIEW

Petr Sedláček: Processing and Cards in Russia

WORLD FINANCE

Banking in 2050: How Large Will Be New Markets? Credit Map of the Region

CURRENCY AND REGULATION

Pendulum Is Coming Back

Adopting the Euro in Central Europe (Vladimir Pikora)

From Where Does the Flood Come

COMMERCIAL BANKING

Retail Banking Is Growing in the Region Thanks to Credits Otakar Smolík: The Faster but the Riskier Way

INVESTMENT BANKING

How Do the Richest Invest

INSURANCE

QIS2 - An Overlooked Study?

ENCLOSURE: FROM IT TO BANKING BUSINESS

CONCLUSION

Diamonds Are Not Investment for Speculators

SPECIAL SUPPLEMENT The Bank of the Future

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz