> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2003

Záznam přidán/aktualizován: 19. únor 2009 v 13.43 hod.

Ekonomie a hospodářská politika

Zahraničně obchodní aspekty vývoje konkurenceschopnosti ČR na cestě do EU (vybrané problémy)

Foreign Trade Policy Aspects of the Development of the Czech Competitiveness Associating to the European Union

Božena Plchová

Analysis of Extend of EU-Competition Policy in Certain Practice

Analýza rozsahu politiky EU na ochranu hospodářské soutěže v praxi

Šárka Tulisová

(Anti)korupční klima v zemích Evropské unie

(Anti)corruption Climate in States of European Union

Jolana Volejníková

Využití investičního fondu v procesu privatizace

Using of the Investment Fund in Privatization Process

Miroslav Nakládal, Zdeněk Raška

Stárnutí populace a Corporate Governance - předstupeň k diskusi o Corporate Governance v penzijních fondech

Population Ageing and Corporate Governance - First Stage to Discussion about Corporate Governance in Pension Funds

Jan Mráz, Andrea Souková

Teorie přirozeného kurzu a její aplikace na Českou republiku

The Natural Exchange Rate Theory and Its Application to the Czech Republic at the Time of Monetary Crisis

Markéta Nesládková

Region a jeho integrační tendence ve vztahu k fenoménu globalizace

Region and Its Integration Tendency in Relation to Globalization

Jan Hejda

Výdaje veřejné správy a celospolečenská bilance výdajů na ochranu životního prostředí

Public Administration Expenditure and National Balance of Environmental Protection Expenditure

Václav Ježdík, Eduard Souček, Ilona Obršálová

Implementace ICT do vzdělávacího procesu univerzity

Implementation of the ICT into University Education

Pavel Rosman

Ekonomika a management

Innovation, Research and Development

Inovace, výzkum a vývoj

Petr Václavík

K niektorým otázkam iracionálnosti finančného rozhodovania

Such Issues of Irrationality of Financial Decision-Making in Quality Management

Kristína Zgodavová

Knowledge Modelling In Support of Knowledge Management

Znalostné modelovanie pre podporu manažmentu znalostí

Marián Mach, Tomáš Sabol, Ján Paralič

Ověření metodiky hodnocení konkurenceschopnosti podniku v podmínkách udržitelného rozvoje v praxi

Testing of Methodology of Enterprise Competition Ability Evaluation in the Conditions of Sustainable Development in Practise

Marcela Kožená

Einsatz von Umweltkennzahlen und der FMEA-Analyse als Instrumente

Application of Environmental Key Ratios and the FMEA-Analysis for Planning and Controlling

Rafael Konietzny, Holm Große

Faktoring ako forma financovania odložených splatnost v medzinárodnej nákladnej doprave

Factoring as the Financing form Deferred Maturities in International Freight Transportation

Anna Jacková

Analýza právního a podnikatelského prostředí v podmínkách České republiky

Analysis of the Legal and Entrepreneurial Environment in the Czech Republic

Eva Sikorová, Marie Paseková

Analýza motivácie technicko-hospodárskych pracovníkov

Analysis of Motivation of Economic Workers in Cooperative Society Lubonas Hlohovec

Miloš Hitka, Roman Zámečník

Marketing a obchod

Udržitelný rozvoj a venkovská turistika

Sustainable Development and Rural Tourism

Eva Šimková

Segmentační studie zákazníků na příkladu společnosti Západočeská energetika, a. s.

Customer Segment Studies - Západočeská energetika Corporation

Ivana Lukasová

Časté omyly, chyby a nedorozumění při hledání marketingové strategie

Frequent Errors, Mistakes, and Misunderstandings in the Process of Marketing Strategy Searching

Pavel Strnad

"Quo Vadis" (plzeňský) zákazníku

"Quo Vadis" (pilsener) Customer?

Petr Cimler

Nové formy marketingu na českém internetu a vývojové trendy

The New Forms of Marketing on the Czech Internet and Its Development Trends

Jan Křivský

Audit reklamy jako nástroj marketingové kontroly

Audit of Advertisement as a Tool of Marketing Control

Pavla Staňková

Statistika

Analýza závislosti ukazatele ekonomická přidaná hodnota na oboru podnikání (firmy ČR v roce 2001)

Analysis of Dependence of Indicator Economic Value Added (EVA) on the Business Branch (Firms of the Czech Republic in the year 2001)

Pavla Řehořová

Analýza vývoje hrubého předepsaného pojistného

Analysis of Gross Premium Income

Markéta Paulasová

Závislost ceny rodinných domů na jejich typu

Dependence of Indicator House´s Prices on the Different Types of the Houses

Martin Kulhánek

Analýza závislosti očekávané výše výdělku na pohlaví respondentů

Correlation Analysis of Expected Earnings on Gender of Respondence

Magdalena Hlínová

Informatika

Implementace ICT do vzdělávacího procesu univerzity

Implementation of the ICT into University Education

Pavel Rosman

Strategie výběru identifikačních znaků ve vícefaktorové autentizaci

Selection Strategy of Identifying Attributes in Multi-Factorial Analysis

Miloslav Hub

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz