> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 3/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.15 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Nová úprava pracovní doby a doby odpočinku

zaměstnanců v dopravě

Mgr. Radana Gogová

P R A C O V N Í P R ÁV O

15 První zkušenosti s používáním nového

zákoníku práce

JUDr. Jaroslav Jakubka

23 Náhrada škody v novém zákoníku práce

JUDr. Antonín Havlík

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

34 Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2007

Ing. Antonín Daněk

P E R S O N A L I ST I KA

39 Výkonové odměňování zaměstnanců prodeje

Doc. Ing. Jan Urban, CSc.

A N G L I C KÝ L I ST

45 Employment Update ­ Remarks

KO L E KT I V N Í V Y J E D N ÁVÁ N Í

46 Nový zákoník práce a kolektivní smlouvy

JUDr. Pavel Michal

E V RO P S KÁ U N I E

55 Mzdy v Evropské unii

Bc. Petr Gola

N Á Z O RY A STA N O V I S KA

59 Stanoviska Kolegia expertů k některým

výkladovým problémům nového zákoníku práce

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

62 Otázky a odpovědi

P Ř Í LO H A

Pracovněprávní legislativa v Evropě

Procházka/Randl/Kubr

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz