> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 6/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.21 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Antonín Havlík

15 Práce konané mimo pracovní poměr a zdravotní

pojištění

Ing. Antonín Daněk

Z A M ĚST N A N O ST

18 Reforma veřejných financí ­ novela zákona

o zaměstnanosti

Mgr. Olga Bičáková

P R A C O V N Í P R ÁV O

21 Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2007

Ing. Alena Chládková

M Z DY A P LATY

27 Příplatek za vedení jako složka platu

zaměstnanců ve veřejných službách a správě

JUDr. Eva Rothová

J U D I KAT U R A

32 Porušení obchodního tajemství

a rozvázání pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

34 Překážky v práci a placení pojistného

Ing. Antonín Daněk

A N G L I C KÝ L I ST

37 Employment Update ­ Remarks

E V RO P S KÁ U N I E

38 Vydělávat v Dánsku, zdanit v Irsku a utrácet

v Litvě

Bc. Petr Gola

P E R S O N A L I ST I KA

41 Lidský kapitál, inovace a příprava na budoucnost

Ing. Jiří Stýblo

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

50 Otázky a odpovědi

KO L E KT I V N Í V Y J E D N ÁVÁ N Í

53 Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv

vyššího stupně na další zaměstnavatele

Mgr. Eva Vozábová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz