> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7/2007

Záznam přidán/aktualizován: 20. únor 2009 v 08.21 hod.

A KT U A L I TY

2 Pracovněprávní aktuality

T É M A M ĚS Í C E

6 Zaměstnanecké výhody z daňového pohledu

Ing. Dana Trezziová

15 Zaměstnanecké výhody a pojistné na zdravotní

pojištění

Mgr. Tomáš Červinka

P R A C O V N Í P R ÁV O

20 Zaměstnávání žáků a studentů

JUDr. Jaroslav Jakubka

26 Evidence pracovní doby

Ing. Alena Chládková

D Ů C H O D O V É P O J I ŠT Ě N Í

30 K novele předpisů o důchodovém pojištění

JUDr. Jan Přib

Z A M ĚST N A N O ST

34 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti

zaměstnavatele

Mgr. Olga Bičáková

41 Požadavky na náhradu mzdy po dobu pracovní

neschopnosti

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

45 Celodenní osobní a řádná péče o děti

Ing. Antonín Daněk

A N G L I C KÝ L I ST

48 Employment Update

P E R S O N A L I ST I KA

49 Nedostatek talentovaných pracovníků

Mgr. Yvonne Pengue

51 Odměňování na základě výkonu

Doc. dr. Jan Ubran

N Á Z O RY / STA N O V I S KA

57 Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené

Ing. Alena Chládková

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

59 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz