> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 2. březen 2009 v 08.23 hod.

ÚVODNÍK

Test pružnosti české ekonomiky (Zdeněk Tůma) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: BIOMETRICKÉ TECHNOLOGIE V BANKOVNÍM PRŮMYSLU 8-10

ROZHOVOR

Pavel Režábek: Jednoletý úvěr jako smrtící past 11

SVĚTOVÉ FINANCE

Slovensko již platí eurem 13

Reforma hlasování v Radě guvernérů ECB se prozatím nekoná (Petr Procházka) 14

Piercarlo Gera: Krize akceleruje nové trendy 16

MĚNA A REGULACE

Implementace Pilíře II a III v bankách

(Helena Sůvová, Radka Litošová, Růžena Víšková, Tomáš Schütz) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Bankovní opravné položky z pohledu daně z příjmů (Stanislav Machek) 20

Finančníci očekávají inovace, nové příležitosti i ostrý konkurenční boj 22

David Megginson: Koučink v bankách 25

Penetrační testy a informační bezpečnost ve finančním sektoru (Daniel Kefer) 26

Anketa: Co říkají samotné banky? (Patrik Nacher) 28

POJIŠŤOVNICTVÍ

Znáte a jste dobře připraveni na svého zákazníka? (Jan Škanta) 30

Online pojištění šetří prostředky i čas 32

TECHNOLOGIE

Jsou finanční ředitelé z Marsu a šéfové IT z Venuše? 34

Méně rizik díky centralizaci a specializaci (Jana Kuklová) 35

Vliv finanční krize na IT (Jiří Soukeník) 36

Jak získat peníze ukryté v datech (Věra Jouklová) 37

SERVIS 38-39

NA ZÁVĚR

Všichni Britové jsou bankéři 40 FOTO NA TITULNÍ STRANE: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Test of the Flexibility of the Czech Economy 1

FOCUS: BIOMETRIC TECHNOLOGIES IN BANKING INDUSTRY 8-10

INTERVIEW

Pavel Režábek: One-Year Credit as a Lethal Trap 11

WORLD FINANCE

Slovakia Already Pays in Euro 13

The ECB Governing Council Has Not Changed Its Voting As Yet 14

Piercarlo Gera: The Crisis Accelerates New Trends 16

CURRENCY AND REGULATION

Implementation of Pillar II and Pillar III in Banks 18

COMMERCIAL BANKING

Bank Provisions in Terms of Income Tax 20

Bankers Expect Innovations, New Opportunities and Strong Competition 22

David Megginson: Coaching in Banks 25

Penetration Tests and Information Security in the Financial Sector 26

Survey: What Do Banks Say Themselves? 28

INSURANCE

Do You Know Your Clients and Are You Well Prepared for Them 30

Online Insurance Saves Money and Time 32

TECHNOLOGY

Are CFOs from Mars and CIOs from Venus? 34

Less Risks Thanks to Centralization and Specialisation 35

The Financial Crisis's Impact on IT 36

How to Acquire Money Hidden in Data 37

CONCLUSION

All Britons Are Bankers 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz