> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 3. březen 2009 v 09.23 hod.

Zemřela koruna, ať žije euro! (Vladimír Pikora) 1

FOKUS: INVESTICE DO ZLATA - HISTORIE I DISKUTOVANÁ SOUČASNOST 8-11

ROZHOVOR

Josef Tauber: CBA potřebuje samostatný hlas 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Outsourcing nové generace se hlásí o slovo (Lenka Koktova) 14

Banka v islámském pojetí (Mansoor Maitah) 16

Finanční krize a platební karty (Pavel Juřík) 18

MĚNA A REGULACE

Pomohl by systém CLS českému bankovnictví? (Jan Kubík) 19

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Význam pozitivních registrů v době finanční krize roste (Petr Kučera) 20

Otakar Schlossberger: Počet poskytovatelů platebních služeb vzroste 22

FINANČNÍ TRHY

Náklady kapitálu ve střední Evropě prudce vzrostly (Tomáš Jeřábek, Petr Cihák) 24

LEGISLATIVA

Outsourcovat vymáhání pohledávek vyjde levněji (Petr Mašek) 26

POJIŠŤOVNICTVÍ

Odkládat domácí úkoly na poslední chvíli se nevyplácí (Bernd Fröhler, Jan Svoma) 28 Vnitřní kontrolní a řídící systémy v pojišťovnách (Roman Kalous) 30

TECHNOLOGIE

Role IT v rozvoji spořitelních družstev (Lukáš Danihelka) 32

Informační technologie v bankovním sektoru: nové trendy a výzvy

(Michal Pobuda, Jan Krob) 34

PRÍLOHA: NOVÉ PRODUKTY V BANKOVNÍM SEKTORU A PODPORA IT/IS 36-37

NA ZÁVĚR

Quo vadis, spolupráce? (Ľubomír Olách) 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ROBERT STARÝ

CONTENTS

EDITORIAL

The Koruna Has Died, Long Live the Euro! 1

FOCUS: INVESTMENT IN GOLD - THE HISTORY AND THE PRESENT 8-10

INTERVIEW

Josef Tauber: The CBA Needs an Independent Vote 12

WORLD FINANCE

New Generation Outsourcing Calls for the Floor 14

Bank in the Islamic Conception 16

Financial Crisis and Payment Cards 18

CURRENCY AND REGULATION

Would the CLS Help the Czech Banking? 19

COMMERCIAL BANKING

The Significance of Positive Registers during the Financial Crisis Is Increasing 20

Otakar Schlossberger: The Number of Payment System Services Will Grow 22

FINANCIAL MARKETS

Capital Cost in the Central Europe Surged 24

LEGISLATION

Receivable Recovery Outsourcing Is Cheaper 26

INSURANCE

Solvency II: Postponing the Domestic Homework till the Last Moment Does Not Pay 28 Internal Control Systems in Insurance Companies 30

TECHNOLOGY

IT Role in Credit Union Development 32

Information Technology in the Banking Sector: New Trends and Challenges 34

SUPPLEMENT: NEW PRODUCTS IN THE BANKING SECTOR AND IT/IS SUPPORT 36-37

CONCLUSION

Quo Vadis, Cooperation?

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz