> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 14. listopad 2008 v 10.56 hod.

Milton Friedman: Remembrance of Personality and Economist............6

Milton Friedman: Vzpomínka na člověka a ekonoma Iva Nedomlelová

Ekononomicko-sociální úroveň krajů - komplexní srovnávací analýza ... 14

Regional Socío-Economic Level - Comprehensive Comparative Analysis David Martinčík

Udržitelný rozvoj venkova a role venkovské turistiky............................26

The Sustainable Development of Rural Areas and the Role of Rural Tourism Eva Šimková

Ekonomika a management

Business Administration and Management

Components of Manufacturing Strategy within Levels of U.S. Manuiactu ring Supply Chains......................................................................................33

Součásti výrobní strategie v rámci úrovní amerického výrobního a zásobovacího řetězce Christopher Roethlein, Paul Mangiameii, Laura Beauvais

improvement of Employees' Corporate Training in the Company Topvar Brewery Inc..................................................................................................53

Zdokonalení podnikového vzdělávání zaměstnanců v Pivovarech Topvar, a.s. Helena Šimková, Miriam Šebová, Renáta Horňáková

New Business Model of Educational Institutions..................................60

Nový business model vzdělávacích institucí Matilda Drozdová

Finance

Finance

Control Procedures in Accounting...........................................................69

Kontrolní postupy v účetnictví Miroslava Dolejšová

Analýza rozhodnutí Evropské komise v oblasti fúzí a akvizic

vletech 1990-02..........................................................................................74

Analysis of Decisions Taken by the European Commission Related to Mergers and Acquisitions in 1990-02 Vít Bureš

Reálné opce jako podpora investičního manažerského rozhodování... 90

Real Options as a Support of the Investment Managerial Decisions Tomáš Viktořík, Antonín Stehlík

Pojišťování vývozních úvěrových rizik......................................................99

Export Credit Risks Insurance Arnošt Böhm

Podmínky přechodu účetnictví veřejné správy z peněžní

na akruální bázi......................................................................................... 105

Conditions of the Transition of the Public Administration Accounting from the Cash to the Accrual

Basis

Rudolf Kopek

Marketing a obchod

Marketing & Trade

Rozšíření parametrů globálního hodnocení dodavatelů.......................113

Extension of the Parameters in the Global Evaluation of Suppliers Fabian A. Cristancho

Informační management

Information Management

M-learning - A Paradigm of New Forms in Education..........................119

M-learning - paradigma nových forem vzdělávání Pavel Rosman

Data Mining Methods with Trees............................................................126

Využití stromů v metodách data miníngu Marta Žambochová

Různé

Anotace knih............................................................................................. 132

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz