> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/2005

Záznam přidán/aktualizován: 24. březen 2009 v 14.42 hod.

OBSAH

- Editorial (Marek Skovajsa) ... 4

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

- Petr Matějů: Ke kořenům sociálně psychologického modelu sociální stratifikace ... 7

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Zdeněk R. Nešpor: Reemigrace českých západních emigrantů v 90. letech 20. století z hlediska ekonomické sociologie ... 31

- Jana Chaloupková: Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých domácnostech a hodnocení její spravedlnosti ... 57

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

- Tomáš Kostelecký: Model predikce výsledků voleb – alternativní přístup k odhadům volebních výsledků ve volebních obvodech ... 79

- Martin Kreidl: Zhodnocení vlivu práce výzkumných agentur na konstruktovou validitu škál ... 103

ESEJ

- Stein Ringen: Problém chudoby – několik doporučení k definici a měření ... 125

MEDAILON

- Odešel sociální ekolog Bohuslav Blažek (Michal Illner) ... 141

- Za teorií poznání (radostný nekrolog) (Bohuslav Blažek) ... 143

RECENZE

- Milan Tuček a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí; Mirosława Marody (ed).: Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku (Miloslav Petrusek) ... 147

- Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin (Jiří Musil) ... 151

- K dílu profesora Jaroslava Krejčího „Postižitelné proudy dějin“ (Pavel Machonin) ... 154

- Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Natalie Simonová) ... 156

- Jan Jirák, Barbara Köpplová: Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace; Irena Reifová a kol.: Slovník mediální komunikace (Miloslav Petrusek) ... 160

- Hana Librová: Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu (Ivo Bystřičan) ... 162

- Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce. Sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace (Radomír Havlík) ... 165

- Haldis Haukanes: Velká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova (Zdeněk R. Nešpor) ... 168

- Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.): Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? (Iva Šmídová) ... 171

- Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 (Petr Kaderka) ... 175

- Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně (Oleg Suša) ... 178

- Simon Smith (ed.): Local Communities and Post-Communist Transformation. Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia (Dan Ryšavý) ... 181

- Ján Sopóci: Záujmové skupiny v slovenskej politike v devaťdesiatych rokoch (Karel Müller, Jr.) ... 184

- Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft (Daniel Toth) ... 187

- Michele Dillon (ed.): Handbook of the Sociology of Religion (Zdeněk R. Nešpor) ... 189

ZPRÁVY

- Seminář „Možnosti a otázky aplikace sociologického výzkumu do praxe a politiky rovných příležitostí mužů a žen“ (Zuzana Uhdeová) ... 193

- Konference „Philosophy and Social Science“ (Martin Brabec) ... 195

- Konference studentů sociologie (Lenka Hlavicová) ... 197

- Mezinárodní konference Evropská, národní nebo regionální identita? (Ondřej Roubal) ... 198

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz