> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2002

Záznam přidán/aktualizován: 31. březen 2009 v 10.18 hod.

OBSAH

- Slovo úvodem (Marek Skovajsa) ... 533

STATI

- Georg Vobruba: Evropská unie v krizi z rozšíření. Meze dialektiky evropské integrace a expanze ... 535

- Zdeněk R. Nešpor: Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna ... 553

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

- Martin Kreidl: Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu ... 565

ESEJ

- Martin Fafejta: K některým strategiím feministické politiky: dekonstrukce rodové/genderové symboliky ... 593

STUDENTI PÍŠÍ

- Lucie Ehrenbergerová: Stáří v populárně naučné literatuře – interpretativní analýza ... 607

RECENZNÍ STAŤ

- Karel Müller: Průvodce možnými budoucnostmi české společnosti ... 621

- Ivo Možný – sedmdesátník (Jiří Musil) ... 631

RECENZE

- Ivo Možný: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života (Miloslav Petrusek) ... 635

- Ján Mišovič: Víra v dějinách zemí Koruny české (Zdeněk R. Nešpor) ... 637

- Hana Maříková (ed.): Proměny současné české rodiny. Rodina – Gender – Stratifikace (Dana Sýkorová) ... 641

- Petr Sak: Proměny české mládeže. Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů (Radomír Havlík) ... 644

- Jiří Kunc: Stranické systémy v re/konstrukci (Miroslav Novák) ... 647

- Michal Hrčka: Sociální deviace (Gerlinda Šmausová) ... 651

- Jürgen Habermas: Strukturální proměna veřejnosti (Petra Gümplová) ... 655

- Jürgen Habermas: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu (Daniel Toth a Martina Tothová) ... 659

- Włodzimierz Wincławski: Słownik biograficzny socjologii polskiej (Jan Sedláček) ... 661

- Naomi Wolf: Mýtus krásy (Marcela Linková) ... 663

- Pierre Bourdieu: Nadvláda mužů (Marcela Linková) ... 666

- Historická demografie 25 (Dana Hamplová) ... 668

- Břetislav Horyna: Idea Evropy (Jan Keller) ... 670

- Robert K. Merton: Studie ze sociologické teorie (Jan Keller) ... 671

- Marcel Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (Josef Kandert) ... 674

ZPRÁVY

- Strategie revitalizace východoevropských měst (Dan Čermák, Jana Stachová) ... 677

- Věda v Československu v období normalizace. 1970–1975 (Anna Čermáková) ... 678

- Náboženství a modely společenské transformace (Ján Mišovič) ... 679

- Kvantitativní metody ve společenských vědách v Evropě (Petr Hebák, Markéta Bělická) ... 680

- Fifth Workschop of Parliamentary Scholars and Parliamentarians (Lukáš Linek) ... 684

2002/4

OBSAH

- Úvodem k monotematickému číslu „Sociolingvistika a sociologie jazyka“ (Jiří Nekvapil) ... 405

STATI

- István Lanstyák: Maďarčina na Slovensku – štúdia z variačnej sociolingvistiky ... 409

- Jiří V. Neustupný: Sociolingvistika a jazykový management ... 429

- Ludmila Uhlířová: Jazyková poradna v měnící se komunikační situaci u nás ... 443

- Jiřina van Leeuwen-Turnovcová: Diglosní situace z hlediska genderu ... 457

- Jiří Nekvapil, Ivan Leudar: Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích ... 483

RECENZE

- Wilhelm von Humboldt: O rozmanitosti stavby l’udských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj l’udského rodu (Ivo T. Budil) ... 501

- Rajend Mesthrie, Joan Swann, Andrea Deumert, William L. Leap: Introducing Sociolinguistics (Jiří Zeman) ... 504

- Peter Auer: Sprachliche Interaktion: eine Einführung anhand von 22 Klassikern (Kamila Karhanová) ... 506

- Jana Hoffmannová, Olga Müllerová: Jak vedeme dialog s institucemi (Ivan Vodochodský) ... 511

- Paul L. Jalbert (ed.): Media Studies: Ethnomethodological Approaches (Jiří Nekvapil) ... 514

- Ulrich Ammon (Hrsg.): Sprachförderung: Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik (Vít Dovalil) ... 517

- Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace (Marián Sloboda) ... 521

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz