> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 3/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.27 hod.

Úvodník

Mají státní instituce pomáhat kapitálovým trhům? (Michal Petrman) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTÉK, VLIV NA EKONOMIKU A BANKY 8-12

Úrokové změny na hypoteční šachovnicí (Karel Machala) 8 Viktor Kotlán: Sazby mohou více ovlivnit nerezidenční reality

Trendy na evropském trhu hypoték 11

Bílá kniha pomůže integraci hypotečních trhů 12

ROZHOVOR

Dušan Dolíak: AXA nabídne neživotní pojištění 13

SVĚTOVÉ FINANCE

Ohrozí Lisabonská smlouva nezávislost ECB? (Jan Jedlička) 15

PŘÍLOHA: FINANČNÍ PRODUKTY PRO KOMUNÁLNÍ SFÉRU I-VIII/17-24

Finanční zdraví si musí obec ohlídat sama (Věra Kameníčková, Ondřej Pirohanic) 1/17

Jak města a obce využívají finanční produkty IV/20

Miliardový projekt svazku obcí (Jiří Valeš) VI/22

Produkty a služby pro renovaci panelových domů VIII/24

PayPass pro města a obce VIII/24

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Registry už neposkytují jen údaje o dlužnících (Petr Kučera) 25

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Podílové fondy: ČR versus svět (Kamila Horáčková) 27

LEGISLATIVA

Daňové aspekty outsourcingu činností finančními institucemi

(Martin Švalbach, Jana Sťovíčková) 30

SPECIÁL: CRM A SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 32-38 Integrace CRM v bankách: O klienty je nutné bojovat (Ondřej Matuštík, Jiří Mates) 32

Základní pilíře kvality dat (Michal Vopálenský) 34 O úspěchu zavedení CRM rozhodují v bankách především samotní zaměstnanci

(Ondřej Králík) 37

Řídit obchod znamená řídit budoucnost (Jan Žáček) 38

NA ZÁVĚR

Nové knihy 39

Nové scénáře k řešení hrozící recese 40

FOTO NA TITULNÍ STRANE: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Should State Institutions Help Capital Markets? 1

FOCUS: INTEREST RATES ON MORTGAGES,

IMPACT ON THE ECONOMY AND BANKS 8-12

INTERVIEW

Dušan Doliak: AXA Will Offer Non-life Insurance 13

WORLD FINANCE

Will the Treaty of Lisbon Jeopardize ECB Independence? 15

ANNEX: FINANCIAL PRODUCTS FOR THE MUNICIPAL SPHERE 17-24

COMMERCIAL BANKING

Registers Provide More than Data on Debtors 25

INVESTMENT BANKING

Mutual Funds: The Czech Republic versus the World 27

LEGISLATION

Tax Aspects of Activities Outsourcing by Financial Institutions 30

SPECIAL SUPPLEMENT: CRM AND SYSTEM INTERGRATION 32-38

CONCLUSION

New Scenarios for Solving a Looming Recession 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz