> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 4/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.28 hod.

ÚVODNÍK

Proč nechtít tygra do eurozóny? (Vladimír Pikora) 1

SPEKTRUM 3-7

FOKUS: VÝVOJ A VÝZNAM STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 8-11

Stavební spoření potvrzuje svou pozici na trhu (Jiří Šedivý) 8

Tobias Heller: Stabilizační moment stavebního spoření 10

ROZHOVOR

Martin Hladík: Kde IT pomáhá bankám 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Retailové bankovnictví ve fázi velkých změn (Karel Machala) 14

Lichtenštejnské bankovnictví (Pavel Juřík) 16

MĚNA A REGULACE

Zamlžené náklady řízení rizik 18

Monika Laušmanová: Řízení rizik v měnícím se prostředí 19

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

ERM ve finančních institucích (Štěpán Onder) 21

Finanční vzdělávání pro všechny (Jan Mráz) 24

Jak dosáhnout zefektivnění bank ve východní Evropě? (Michal Sládek) 26

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojištění online (Jiří Diepolt) 28

LEGISLATIVA

Insolvenční zákon nově (Filip Hanzlík) 30

Jaroslav Havel: Ocenění chápu jako závazek 32

PŘÍLOHA: TRENDY A NOVÉ PŘÍSTUPY RETAILOVÝCH BANK

Trendy v retailovém bankovnictví (Jana Kolářová, Miroslav Sulai) Alternativní distribuční kanály a řízení rizik (Roman Kalous)

TECHNOLOGIE

Cipové karty mají před sebou velkou budoucnost (Robert Blanda) 38

NA ZÁVĚR

Investoři tlačí vzhůru ceny komodit 40

FOTO NA TITULNÍ STRANÉ: ARCHIV

CONTENTS

EDITORIAL

Why Not a Tiger in the Euro Area? 1

FOCUS: DEVELOPMENT AND SIGNIFICANCE OF BUILDING SAVINGS SCHEMES 8-11

INTERVIEW

Martin Hladík: Where Does IT Help Banks 12

WORLD FINANCE

Retail Banking and Its Major Changes 14

Liechtenstein Banking 16

CURRENCY AND REGULATION

Obscure Risk Management Cost 18

Monika Laušmanová: Risk Management in the Changing Environment 19

COMMERCIAL BANKING

ERM in Financial Institutions 21

Financial Training for All 24

How to Increase Efficiency of Eastern European Banks? 26

INSURANCE

Online Insurance 28

LEGISLATION

The New Insolvency Act 30

Jaroslav Havel: I Regard the Award as a Commitment 32

ANNEX: TRENDS AND NEW APPROACHES OF RETAIL BANKS 33-37

TECHNOLOGY

Chip Cards Are Awaiting a Great Future 38

CONCLUSION

Investors Are Pushing Commodities Prices Up 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz