> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.29 hod.

ÚVODNÍK

Kam se ubírá korporátní bankovnictví v ČR? (Ján Carný) 1

FOKUS: HYPOTEČNÍ TRHY V ČR I V ZAHRANIČÍ A CENY NEMOVITOSTÍ 8-11

ROZHOVOR

Eugenio Bonomi: Bankovnictví na prahu industrializace (Jiří Hollan) 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Bankovní pobočka budoucnosti (Jiří Hollan) 14

Co je definicí finančního úspěchu? 16

MĚNA A REGULACE

Deset let cílování inflace v ČR (Karel Machala) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Jak vnímáme stavební spořitelny 19

Arnaud Leclercq: Privátní bankovnictví s velkým potenciálem (Ivana Pečinková) 20

Klíč k věrnosti klientů: Špatné služby call center odhánějí zákazníky (Martin Veselka) 22

Telemarketing slaví úspěch (Petr Studnička) 24

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdokonalené uzavírání smluv ČPP 25

Šance pro pojištovny: inovacemi k dosažení růstu (Jiří Briford) 26

LEASING A FACTORING

David Chour: Zlomový rok a příprava na IPO 28

Factoring „před" a „po" daňové reformě (Jana Němečková) 29

LEGISLATIVA

Možnosti a pasti finančních instrumentů (Martin Švalbach) 30

K postavení banky jako věřitele v insolvenčním řízení (Filip Hanzlík) 32

PŘÍLOHA: BEZPEČNOST (NEJENOM) IT V BANKÁCH 33-38

NA ZÁVĚR

Mikroúvěry pomáhají a vydělávají 40

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENT

TOP FINANCE (ročenka finančního a kapitálového trhu v ČR)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV ACCENTURE

CONTENTS

EDITORIAL

Where Is the Czech Corporate Banking Heading?

FOCUS: MORTGAGE MARKETS AND PROPERTY PRICES í

INTERVIEW

Eugenio Bonomi: Banking on the Threshold of Industrialization

WORLD FINANCE

Branch Office of the Future Financial Success and Its Definition

CURRENCY AND REGULATION

Ten Years of Inflation Targeting in the Czech Republic

COMMERCIAL BANKING

How Do We Perceive Building Societies

Arnaud Leclercq: Private Banking with Large Potential

Key for Clients' Loyalty: Call Centers' Bad Services Drive Clients Away

Telemarketing Celebrating Success

INSURANCE

Improvement in Concluding ČPP Contracts

Chance for Insurance Companies: Achieving Growth through Innovations

LEASING AND FACTORING

David Chour: The Year of Fundamental Change and Preparation for IPO Factoring „Prior to" and „After" Tax Reform

LEGISLATION

Possibilities and Traps of Financial Instruments in the International Tax Context Bank's Position as a Creditor in Insolvency Proceedings

ANNEX: IT SECURITY (NO ONLY) IN BANKS 3G

CONCLUSION

Micro-Loans Help and Earn

SPECIAL SUPPLEMENT

TOP FINANCE (Yearbook of the Financial and Capital Market in the Czech Republic)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz