> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2008

Záznam přidán/aktualizován: 18. listopad 2008 v 11.34 hod.

ÚVODNÍK

Díky za každou novou krizi (Aleš Michl)

SPEKTRUM

FOKUS: PŘIJETI EURA NA KYPRU A MALTĚ V ROCE 2008

Euro je měnou již ve dvaceti zemích (Karel Machala) Zpětný pohled nového člena eurozóny Lidé si myslí, že máme nejhezčí euromince

ROZHOVOR

Jitka Pantůčková: Další kroky na cestě k SEPA

SVĚTOVÉ FINANCE

Až 17 % Čechů nemá přístup k základním bankovním službám (Jan Jedlička) Nabízet zákazníkům produkt nestačí (Gaetano Carboni)

MĚNA A REGULACE

Jsou náklady na dodržování regulací a řízení rizika efektivní? (Tomáš Indruch)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Jak se lidé baví o finančních institucích Jan Vížek: Několik zkoušek pro mincovnu Tři úhly pohledu na úvěrový podvod (Jiří Urban) Lubor Zalman: Opět o jednu banku méně

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojištění, nebo investiční nástroj? (Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková)

LEGISLATIVA

Reorganizace jako způsob řešení úpadku (Filip Hanzlík) Daňová úskalí smluvních sankcí (Martin Svalbach)

PŘÍLOHA: PENZIJNÍ FONDY, TRENDY A ZMĚNY NA TRHU

TECHNOLOGIE

Nákup „za pět prstů"?

NA ZÁVĚR

Nejlevnější účty: vítězství mBank a propadák České spořitelny

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV KOMERČNÍ BANKY

CONTENTS

EDITORIAL

Thanks for every new crisis

FOCUS: ADOPTION OF THE EURO IN CYPRUS AND MALATA IN 2008

INTERVIEW

Jitka Pantůčková: Further Steps on the Way to SEPA

WORLD FINANCE

Up to 17% of Czechs Have No Access to Basic Banking Services Offering Products to Customers Is Not Enough

CURRENCY AND REGULATION

Are the Costs on Compliance with Regulations and Risk Management Effective?

COMMERCIAL BANKING

How Do People Speak about Financial Institutions? Jan Vizek: Several Tests for the Mint Three Angles of View on Credit Fraud Lubor Žalman: One Bank Less Again

INSURANCE

Investment Life Insurance - More Insurance or an Investment Instrument?

LEGISLATION

Restructuring as a Way of Resolving a Bankruptcy Tax Drawbacks of Contractual Penalties

ENCLOSURE: PENSION FUNDS.TRENDS AND CHANGES ON THE MARKET

TECHNOLOGY

Purchase for "Five Fingers"?

CONCLUSION

The Cheapest Accounts: mBank's Victory and Washout of Česká spořitelna

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz