> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1994

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka, Jan Vláčil) ...... 267-269

STATI [ARTICLES]

- Johann P. Arnason: Moderna, postmoderna a japonská zkušenost [Modernity, Postmodernity and Japan’s Experience of the Two] ...... 271-284

- Pavel Machonin, Milan Tuček: Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři [The Genesis of a New Social Structure in the Czech Republic] ...... 285-305

- Michal Čakrt: Metafory organizační změny [Metaphors of Organisational Change] ...... 306-316

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ [CZECH SOCIOLOGISTS ABOARD]

- Jaroslav Krejčí: orné pole makrosociologie [What is Macrosociology About?] ...... 317-328

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU [FROM EMPIRICIAL SURVEYS]

- Irena Hradecká: Odbory jako sociální aktér [Trade Unions as a Social Actor] ...... 329-344

- Jan Vláčil: Zaměstnanci, management a odbory. Industriální vztahy v privatizovaných podnicích [Employees, Management and Trade Unions. Industrial Relations in Privatised Enterprises] ...... 345-360

- Ivana Mazálková: Role managementu při formování pracovních vztahů v privatizovaných podnicích [The Role of Management in the Formation of Labour Relations in the Privatised Enterprises] ...... 361-372

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Marie Šafaříková: Lidé bez domova [Homeless People] ...... 373-380

RECENZE [REVIEWS]

- Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost [Post-Capitalist Society] (Josef Velek) ...... 381-384

- Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy [Welfare State. Way Outs and Approaches] (Jiří Večerník) ...... 384-385

- Ron Eyerman, Andrew Jamison: Social Movements: A Cognitive Approach (František Znebejánek) ...... 386-388

- Robert D. Putnam (with Robert Leonardi and Raffaellla Y. Nanetti): Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy (Zdenka Vajdová) ...... 388-390

- Jacques Dupaquier, Denis Kessler: La société francaise au XIXe sičcle. Tradition, transition, transformations [French Society in 19th Century. Tradition, Transition, Transformations] (Pavla Horská) ...... 390-391

- Jan Keller: Až na dno blahobytu. Ke společenským kořenům ekologické krize [To the Bottom of Affluence. The Social Origins of the Environmental Crisis] (Jan Kamarýt, Oldřich Ševčík) ...... 392-393

- Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost [How Sociological Knowledge Is Made] (Jaroslav Kapr) ...... 394

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Blok anotací publikací z oblasti sociologie práce, organizace a managementu, ekonomické sociologie a industriálních vztahů [Publications of the sociology of work, organisation and management, economic sociology and industrial relations] (Ivana Mazálková) ...... 395-398

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Konference výzkumného programu Východ-Západ “Podnik v postkomunistických společnostech” [Conference of the Research Program East-West ”Enterprise in Post-Communist Societies”] (Irena Hradecká) ...... 399-400

- Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung [Science Center Berlin for Social Research] (Zdenka Mansfeldová) ...... 400-402

- Úskalí dialogu [Difficulties of Dialogue] (Václav Houžvička) ...... 402-404

- Výroční zasedání ISSP 1994 [Annual Session of International Social Survey Program] (Michal Illner) ...... 404-405

- Konference “Místní a státní správa a řízení sociálních věcí a práce – MSS/ŘSVP ’93” [Conference ”Local and state administration and management of social affairs and work”] (Vladimír Pernica) ...... 405-406


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz