> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1995

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem k monotematickému číslu “Gender v sociálních vědách a otázky feminismu” [Introduction ”Gender in the Social Sciences and Problems of Feminism”] (Marie Čermáková, Hana Havelková) ...... 3-5

STATI [ARTICLES]

- Marie Čermáková: Gender, společnost a pracovní trh [Gender, Society, Labour Market] ...... 7-24

- Hana Havelková: Dimenze “gender” ve vztahu soukromé a veřejné sféry [The Gender Dimension of the Relationship Between Private and Public] ...... 25-38

- Alena Vodáková: Hodnotový svět ženy a jeho paradoxy [The Women’s World of Values and its Paradoxes] ...... 39-47

- Josef Kandert: Žena v jiných kulturních perspektivách [The Woman in Other Cultural Perspectives] ...... 49-60

- Jadwiga Šanderová: Nesnáze s pojmem společenská třída. (Na okraj jedné diskuse) [Social Class as a Conceptual Difficulty (Some notes in the margin of a class debate)] ...... 61-75

ESEJ [ESSAY]

- Alena Wagnerová: Emancipace a vlastnictví. Příspěvek do diskuse o chybějících předpokladech pro vznik feminismu v předlistopadovém Československu [Emancipation and Ownership. On the Discussion on the Lack Conditions for the Rise of Feminism in Pre-November Czechoslovakia] ...... 77-84

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Libora Indruchová: Žena na ulici. (Stereo)typizace ženy v současné velkoplošné reklamě v České republice [Women on the Street. The (Stereo)typical Presentation of Women in Contemporary Billboard Advertising in the Czech Republic] ...... 85-104

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Martin Hájek: “Tanec na hraně nože”: strategie konstrukce sociálních problémů. Případová studie dvou skupin [”Walking on the Knife’s Edge”: Strategies in the Construction of Social Problems. A case study of two groups] ...... 105-116

RECENZE [REVIEWS]

- “Druhé pohlaví” s otevřeným koncem [”The Second Sex” with open end] (Hana Havelková) ...... 117-118

- Ženy v postkomunistických zemích očima západní sociologie [Women in Post-Communist Countries with Eyes of the Western Sociology] (Jaroslava Šťastná) ...... 119-123

- Geoff Dench: The frog the prince and the problem of men (Hana Havelková) ...... 123-125

- Rosemary Crompton: Class and Stratification. An Introduction to Current Debates (Jadwiga Šanderová) ...... 125-127

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- K projektům výzkumu ženské populace [To the projects of research of female population] (Marie Čermáková) ...... 129-130

- Gender Studies Center – Centrum pro Gender Studies (Jiřina Šiklová) ...... 130-131

- Časopis Aspekt po čtyřech číslech [Journal ”Aspekt” after four issues] (Eva Riečanská) ...... 131-133

- Žena v domácnosti a muž na lovu a naopak [Woman in household and man in hunt and vice versa] (Josef Kandert) ...... 133

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- Feminismus a gender v publikacích [Feminism and gender in publications] (Hana Maříková) ...... 135-139


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz