> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1996

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

- Úvodem [Introduction] (Miloš Havelka) ...... 3-4

STATI [ARTICLES]

- Piotr Sztompka: Pohled zpět: Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom [Looking Back: The Year 1989 As a Cultural And Civilizational Break] ...... 5-20

- Ivan Bernik, Brina Malnar, Niko Toš: Paradoxy instrumentálního přijetí demokracie [The Paradoxes of Instrumental Acceptance of Democracy] ...... 21-37

- Jarmila Premusová, Tomáš Sirovátka: K formování dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Zhodnocení výsledků srovnávací studie ze tří lokalit [On the Formation fo Long-term Unemployment in the Czech Republic. An evaluation of the results of a comparative study of three locatities] ...... 39-50

- Dana Sýkorová: Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity s hlavním zřetelem na anglosaskou sociologickou produkci [The Empty-Nest within the Kin Support System. Conceptual frameworks of solidarity among relatives with the accent on Anglo-Saxon sociological literature] ...... 51-66

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ [CZECH SOCIOLOGISTS ABOARD]

- Ilja Šrubař: Neoliberalismus, transformace a občanská společnost [Neoliberalism, Transformation and Civil Society] ...... 67-78

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Martin Čihák: Fáma a sen [Rumour and Dream] ...... 79-88

- Za Dragoslavem Slejškou [In Memoriam Dragoslav Slejška] (Pavel Machonin) ...... 89-90

DISKUSE [DISCUSSION]

- Mnohorozměrná kvalita sociologie a její komparace [Multidimensional quality of the sociology and its comparation] (Jan Řehák) ...... 91-94

- Krátká poznámka k diskusi, která se nepovedla [A short note to the discussion, who failed] (Jadwiga Šanderová) ...... 95

RECENZE [REVIEWS]

- Janusz Mucha, Mike F. Keen (eds.): Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990 [Sociology in Central-Eastern Europe 1956-1990] (Miloslav Petrusek) ...... 97-99

- Roger Scruton: Smysl konzervatismu [The Sense of Conservatism] (Karel Bertelmann) ...... 99-101

- Jiří Buriánek: Systémová sociologie: Problém operacionalizace [Systemic Sociology: Problem of Operationalisation] (Petr Mareš) ...... 101-103

- Karl Raimund Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem [Open Society and Its Enemies I. Bewitching with Plato] (Jan Sedláček) ...... 103-107

- Paul G. Lewis: Central Europe Since 1945 (Radim Marada) ...... 108-109

- Miroslav Foret: Komunikace s veřejností [Communication with Public Eye] (Jaroslav Kapr) ...... 109-110

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Jazyk vzdělanosti. Dopis číslo 3 prezidenta ISA, říjen 1995 [The Language of Scholarship. Letter from the President of the International Sociological Association, No. 3, October 1995] (Immanuel Wallerstein) ...... 111-113

- Nejen o dvou polských vědeckých konferencích [Not only about two Polish Science Conferences] (Miloslav Petrusek) ...... 113-116

- Konference “100 let Masarykovy ‚České otázky‘” [Conference ”Centennial Anniversary of Masaryk’s ‘Czech Question’”] (Jan Pochman) ...... 116-118

- Člověk v obrazu civilizací. K osmdesátým narozeninám prof. J. Krejčího [Man in image of Civilizations. To 80th birthday of Professor Jaroslav Krejčí] (Karel Hrubý) ...... 118-120

- K životnímu jubileu Zdeňka Pavlíka [To Jubilee of life of Zdeněk Pavlík] (Ludmila Fialová) ...... 120-121

ANOTACE [ANNOTATIONS]

- O chudobě v české a slovenské společnosti. Uspořádal Petr Mareš [On Poverty in Czech and Slovak Society] (Jitka Stehlíková) ...... 123

- Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 2 (Iva Křížová) ...... 123-124

- Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 3 (Iva Křížová) ...... 125


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz