> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1999

Záznam přidán/aktualizován: 3. duben 2009 v 14.50 hod.

STATI [ARTICLES]

- Jan Pauer: Problém morálních norem a hodnot v česko-německé diskusi [The Problem of Moral Norms and Values in the Czech-German Discussion]... 131-150

- Georg Vobruba: Kombinování příjmů. Práce a příjmy mimo hlavní zaměstnání [Income Mixes. Work and Income Beyond Full Employment]... 151-160

- Ladislav Rabušic, Kateřina Kepáková: Sexuální chování adolescentů a riziko HIV [The Sexual Behaviour of Adolescents and HIV Risk]... 161-179

- Irena Reifová: Adorno a Lazarsfeld: Setkání skeptika a těšitele [Adorno and Lazarsfeld: An Encounter of the Apocalyptic and the Integrated]... 181-191

PŘEHLEDOVÁ STAŤ [OVERVIEW ESSAY]

- Lenka Buštíková: Analýza sociálních sítí [Social Network Analysis]... 193-206

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ [FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS]

- Dana Sýkorová: Rodina a obec ve střední Evropě [The Family and Community in Central Europe]... 207-218

STUDENTI PÍŠÍ [STUDENT WRITINGS]

- Gabriel Tkáč: Pražská kulturní zařízení [Prague's Cultural Facilities]... 219-231

RECENZE [REVIEWS]

- Jiří Večerník: Občan a tržní ekonomika. Příjmy, nerovnosti a politické postoje v české společnosti [The Citizen and Market Economics. Incomes, Inequalities and Political Attitudes in Czech Society] (I. Šrubař)... 233-235

- Philip R. De Jong, Theodore R. Marmor (eds.): Social Policy and the Labour Market (J. Večerník)... 235-236

- Lubomír Mlčoch: Zastřená vize ekonomické transformace. Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled) [A Veiled Vision of Economic Transformation. Czech Economics between the Past and the Future (An Institutional view] (P. Machonin)... 237-238

ZPRÁVY A INFORMACE [NEWS AND INFORMATION]

- Profesor Schöpflin hovořil na FSV o národní identitě [Professor Schöpflin discusses National Identity at the Faculty of Social Sciences] (V. Štětka)... 239-240

- Prvé slovensko-české sociologické dni Bratislava '99 [The First Slovak-Czech Sociological Days. Bratislava '99] (L. Gatnar)... 240-240

ANOTACE [ANNOTATION]

- Revue française de sociologie (K. Volná)... 241-244


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz