> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 11.59 hod.

STATI

Bohumil Repík: K pojmu zákon v Evropské úmluvč o lidských právech .............................. 105

Erika Kŕčová: Princíp subsidiarity v európskom práve....... 129

Tomáš Břicháček: Přístup Evropského soudního dvora k principu

subsidiarity........................... 145

Jiří Nezkusil: K. otázce formálního pojetí trestného činu v chystané

rckodifikaci .......................... 160

Radim Seltenreich: Právní úprava postavení židovského obyvatelstva

ve fašistické Itálii........................ 178

GLOSY

Daniel Telecký: Malá úvaha o významu času........... 198

RECENZE A ANOTACE

Monika Pauknerová: Michael Bogdan: Concise Introduction to EU Private International Law (Stručný úvod do evropského mezinárodního práva soukromého), Europa Law Publishing, Groningen 2006, 220 s. a Michael Bogdan & Ulf Manusbach: EU Private International Law: An EC Court Casebook (Evropské mezinárodní právo soukromé: sbírka rozhodnutí Evropského soudního dvora), Europa Law Publishing, Groningen 2006, 331 s.............. 203

Petr Černý: Jemenka, L., Břeň, J.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem, ASPI, Praha 2007 ....................... 204

Jan Musil: Jiří Jelínek: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha,

Linde 2007, 270 s........................ 205

Karolina Adamová: Jiří MaŠtálka, Alexandr Ort: Češi a Evropa,

Praha - Štrasburk - Brusel 2007. 64 s............... 208

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

VČra Jirásková: Výročí přijetí Ústavy Slovenské republiky .... 209 René Petráš: Maďarská menšina v procesech transformácie - historické, politologické a právne súvislosti.............. 212

Marek Antoš, Miluše Kindlová: Interpretace Ústavy ČR a SR a evropeizace ústavních systémů. Zpráva o společném zasedání katedry ústavního práva PF UK v Praze a katedry státního práva PF UK v Bratislavě (21. září 2007)................. 213

AUTOŘI

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Právnická fakulta UK. Praha, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Právnická fakulta UK, Praha

Mgr. Tomáš Břicháček, Ministerstvo spravedlnosti ČR

JUDr. Petr Černý, Právnická fakulta MU, Brno

JUDr. Věra Jirásková, CSc, Právnická fakulta UK. Praha

JUDr. Miluše Kindlová, Ph.D., M.Jur., Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Erika Kŕčová, CSc, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

prof. JUDr. Jan Musil, CSc, Ústavní soud ČR, Brno

prof. JUDr. Jiří Nezkusil. DrSc, Praha

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D., Právnická fakulta UK, Praha, Policejní akademie ČR, Praha

JUDr. Bohumil Repík, CSc, Praha

Doc. JUDr. Radim Seltenreich, Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Daniel Telecký, Fakulta právnická ZČU, Plzeň

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz