> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.03 hod.

STATI

Jan Kust, Lenka Pítrová: „Lisabonská smlouva" a predbežná kontrola ústavnosti mezinárodních smíuv............. 473

Petr Tégl: Nález věci v návrhu nového občanského zákoníku České

republiky........................... 505

František Cvrček: Význam rubrik pro rozpoznávání právních termínů v textech právních předpisů ............... 516

Stanislav Přibyl: Financování církví a náboženských společností v České republice a jeho slovenské inspirace.......... 531

DISKUSE

Zbyněk Šín: Tvorba práva a jeho interpretace .......... 548

INFORMACE

Monika Popenková: Aktuální vývoj v otázce definice zločinu agrese ve smyslu Či. 5 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu ............................ 555

RECENZE A ANOTACE

Josef Blahož: Karel Klíma a kolektiv: Encyklopedie ústavního

práva, ASPI Wolters, Praha 2007, 777 s............. 586

Josef Bejček: Dana Ondrejova: Národní Šampióni a hospodářská soutěž, 1. vyd., Linde, Praha 2007, 31 s............. 588

Stanislav Přibyl: Antonín Hrdina: Prameny ke studiu kanonického práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2007,278 s.......................... 591

AUTOŘI

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, Právnická fakulta MU, Brno

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Fakulta

právnická ZČU, Plzeň, VŠAP; Praha JUDr. František Cvrček, CSc., Ustav státu a práva AV ČR, v. v. i.. Fakulta

právnická ZČU, Plzeň Mgr. Jan Kust, Parlamentní institut PČR, Praha JUDr. Lenka Pitrová, CSc, Parlamentní institut PČR, Praha Mgr. Monika Popenková, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha, dokto-

randka FP ZČU, Plzeň JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Církevní interdiecézni soud, Praha doc. JUDr. Zbyněk Sin, CSc, Fakulta právnická ZČU, Plzeň JUDr. Petr Tégl, Právnická fakulta UK, Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz