> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 22. duben 2009 v 13.27 hod.

ČLÁNKY

Zdeněk Pavlík: Vývoj kritického myšlení a postavení demografie a statistiky v

jeho rámci.....................................................................1

Jana Vobecká: Dojížďkový přístup k vymezení městského, příměstského a

venkovského obyvatelstva v České republice....................................14

Branislav Šprocha - Pavol Tišliar: Vývoj sobáŠnosti na Slovensku v rokoch

1919-1937.....................................................................24

XXXVIII. demografická konference České demografické společnosti „Padesát let

Časopisu Demografie", Praha, 21. a 22. května 2008............................36

Ludmila Fialová - Pavel Čtrnáct: Úvod.........................................36

Pozdravné slovo předsedy ČSÚ Jana Fischera....................................36

Pozdravné slovo Milana Olexy, generálního ředitele Sekcie sociálnej statistiky

a demografie Statistického úradu SR a předsedy redakční rady časopisu Slovenská

statistika a demografia.......................................................37

Zdeněk Pavlík: František Fajfr a založení časopisu Demografie.................38

Milan Kučera: Zakladatelé a tvůrci renesance československé demografie po

2. světové válce..............................................................38

Jiřina Růzková: Časopis Demografie a Český statistický úřad...................38

Josef Škrabal - Pavel Čtrnáct: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - nové přístupy......................................................................39

Milan Kučera: Demografické výzkumy............................................39

Tomáš Fiala - Jitka Langhamrová: Lidské zdroje v České republice před padesáti

a za padesát let..............................................................39

Petr Mazouch - Felix Koschin - Jakub Fischer - Tomáš Fiala - Jitka Langhamrová -

Eva Kačerova: Prognóza úrovně vzdělanosti v krajích České republiky ..........39

Petr Mazouch - Jakub Fischer: Prognóza ekonomického vývoje v krajích České

republiky ve vztahu k prognóze vzdělanosti....................................40

Jiří Šráček: Může mít hormonální kontracepce vliv na rozvodovost?.............40

Branislav Šprocha: Populační vývoj Československa v rokoch 1919-1937..........40

Jitka Rychtaříková - Boris Vano: Plodnost v České republice a ve Slovenské

republice: staré a nové odlišnosti............................................40

Klára Tesárková - Eva Karousová: Vývoj sezónnosti sňatečnosti za 50 tet

časopisu Demografie...........................................................41

Eduard Maur: Zamyšlení nad 31 svazky ročenky Historická demografie............41

Dana Svejnarová: Ústřední statistická knihovna ČSÚ - demografické fondy a

jejich osudy..................................................................41

DISKUSE

Lubomír Mlčoch: Rodina z pohledu institucionální ekonomie.....................43

SČÍTÁNÍ LIDU

Lenka Šigutová: Sčítám 2011 podle místa obvyklého pobytu......................50

RECENZE

Populační vývoj České republiky 2001-2006 (Terezie Styglerová)................52

Rodina a zaměstnání (Milan Kučera)............................................53

Ženy a věda (Milan Kučera)....................................................54

Trh práce - migračné súvislosti na Slovensku (Danuša Jurěová).................55

Antisemitismus českého obyvatelstva na území českých zemí koncem 19. století

(Petra Berrová)...............................................................56

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - Zemřel Doc. Ing. Miroslav HirŠl (1929-2008)

- Statisticko--ekonomické dny na VŠE v Praze - Mezinárodní konference

„Przemiany Demograficzne Európy Srodkowej od XVIII wieku", Zielona Góra 2008 -

International Conference: Effects of Migration on Population Structures in

Europe, Vídeň 2008 - Konference - Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby

a souvislosti) - Předpokládané změny etnické skladby obyvatelstva USA.........58

PŘEHLEDY

Migrace vysokoškoláků mezi kraji České republiky (Ondřej Valenta).............66

BIBLIOGRAFIE..................................................................74

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz