> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 27. duben 2009 v 12.21 hod.

ÚVODNÍK

Dopad krize do účetních závěrek bank (František Dostálek)

FOKUS: NOVÝ MODEL FINANČNÍCH SLUŽEB

ROZHOVOR

Miroslav Hiršl: Krize přejde a my chceme být připraveni

SVĚTOVÉ FINANCE

Čína má problémy se svými dolary (Petr Němec) Snahy o řešení finanční a ekonomické krize

MĚNA A REGULACE

Banky by měly změnit strukturu řízení rizik

CNB vydává do oběhu nový vzor 500 Kč bankovky

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Gesta jsou ve světě obchodu nezastupitelná (Milan Kříž)

Martina Doláková: Personální trh ve finančnictví se mění

Role bank a investiční aktivita na českém realitním trhu (Markéta Němcová)

Zákazník konečně králem? (Vladimír Votápek)

Kdo má větší šanci přežít krizi? (Romana Benešová, Jindřich Vašina)

MARKETING

Marketing během „credit crunch"

POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovny v nestálejším prostředí

TECHNOLOGIE

Zavedení eura: projekty odsouzené k úspěchu (Henrich Minárik)

PRÍLOHA: NOVÉ IT PRÍSTUPY RETAILOVÝCH BANK

NA ZÁVĚR

Koučování a mentorink ve finanční oblasti

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENT

FP GUIDE - pojištění (příloha časopisu Finanční poradce a Bankovnictví)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV MPSS

CONTENTS

EDITORIAL

The Crisis' Impact on Banks' Accounts

FOCUS: NEW MODEL OF FINANCIAL SERVICES

INTERVIEW

Miroslav Hiršl: The Crisis Will Be Over and We Want to Be Ready

WORLD FINANCE

China Has Problems with Its Dollars

Strive to Solve the Financial and Economic Crisis

CURRENCY AND REGULATION

Banks Should Change the Risk Management Structure

The CNB Puts into Circulation a New Version of the CZK 500 Banknote

COMMERCIAL BANKING

Gestures Are Unsubstitutable in the World of Business

Martina Doláková: The Personnel Market in Finance Is Changing

Banks' Role and Investment Activities in the Czech Real Estate Market

Is the Client King at Last?

Who Has a Greater Chance to Survive the Crisis?

MARKETING

Marketing during Credit Crunch

INSURANCE

Insurance Companies in the More Unstable Environment

TECHNOLOGY

Euro Adoption: Projects Doomed to Success

SUPPLEMENT: NEW IT APPROACHES OF RETAIL BANKS

CONCLUSION

Coaching and mentoring in the financial area 40

SPECIAL SUPPLEMENT

FP GUIDE - Insurance (a supplement to Financial Guide and Banking magazine)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz