> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 5/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. květen 2009 v 09.50 hod.

O B S A H

1

A KT U A L I TY

2 Změny v nařízení vlády o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Ing. Alena Chládková

3 Pracovněprávní aktuality

7 Daňové aktuality

T É M A M ĚS Í C E

11 Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů

při realizaci státní politiky zaměstnanosti

v období hospodářské recese

Mgr. Olga Bičáková

P R A C O V N Í P R ÁV O

24 Aktuální otázky z praxe ­ svátek

Ing. Alena Chládková

O D M Ě Ň O VÁ N Í

26 Příjmy jednatele s. r. o 2009 v příkladech

Ing. Jana Schröpferová

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

30 Zdravotní pojištění a dohody o pracovní

činnosti v roce 2009

32 Osoby bez zdanitelných příjmů

Ing. Antonín Daněk

N E M O C E N S K É P O J I ŠT Ě N Í

34 Zákon o nemocenském pojištění ­ výklad

včetně praktického provádění

Zdeněk Křížek

J U D I KAT U R A

43 Neplatná konkurenční doložka a bezdůvodné

obohacení

JUDr. Petr Bukovjan

A N G L I C KÝ L I ST

45 Employment update

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

Z A M ĚST N A N O ST

46 Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu

práce vs. povinnosti zaměstnanců

Mgr. Olga Bičáková

P E R S O N A L I ST I KA

52 Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce

Doc. Dr. Jan Urban, CSc.

T E R M Í N O V Ý KA L E N D Á Ř

57 Květen, červen 2009

OTÁ Z KY A O D P O V Ě D I

58 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz