> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 5/2009

Záznam přidán/aktualizován: 27. květen 2009 v 10.03 hod.

ÚVODNÍK

HDP jako mediální celebrita (Vojtěch Benda) 1

FOKUS: FINANČNÍ AKTIVA OBYVATELSTVA 8-12

ROZHOVOR

Jiří Zelinka: Budování mostů v bankách 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Značky bank ztratily třetinu hodnoty 14

Průzkum bojem: Daňové ráje a bankovní tajemství (Pavel Juřík) 16

MĚNA A REGULACE

Budoucnost kapitálové regulace bank (Robert Holman) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Interní audit v časech krize (Roman Pavloušek) 21

Reálná alternativa k pobočkové síti (Pavel Folprecht) 22

Jak (ani v krizi) neztrácet schopné uchazeče (Jan Urban) 24

Řízení daní v době ekonomické krize (Peter Wright, Miroslav Tain, Svatava Příleská) 26

Joe Appleton: Základem odborné profese je odborná kvalifikace 28

POJIŠŤOVNICTVÍ

Přes překážky integrovaného řízení rizik (Martin Pavlík) 32

Životní pojištění si loni v poměru k HDP pohoršilo 33

TECHNOLOGIE

Shanker Ramamurthy: Globální strategie bankovního sektoru 34

Zvyšujte loajalitu zákazníků i v dobách krušných (Marie Udal) 36

NA ZÁVĚR

Evropská finanční koalice proti zneužívání internetu (Mikael Svensson) 40

SPECIÁLNÍ SUPPLEMENTY

Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace.

(příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci se společností NESS) Virtualizace: vítězné tažení (společná příloha časopisů Bankovnictví a Moderní řízení) TOP FINANCE (ročenka finančního a kapitálového trhu v ČR)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV HSBC BANK

CONTENTS

EDITORIAL

GDP as Media Celebrity 1

FOCUS: FINANCIAL ASSETS OF HOUSEHOLDS 8-12

INTERVIEW

Jiří Zelinka: Building of Bridges at Banks 12

WORLD FINANCE

Banks' Goodwill Has Lost One Third of Its Value 14

Survey by Means of Fight: Tax Heavens and Banking Secrecy 16

CURRENCY AND REGULATION

The Future of Bank Capital Regulation 18

COMMERCIAL BANKING

Internal Audit in Times of the Crisis 21

Real Alternative to Branch Networks 22

How (Even in the Crisis) Not to Loose Capable Candidates 24

Tax Management at a Time of the Economic Crisis: Benefit from the Crisis 26

Joe Appleton: Professional Qualification is the Basis of Professional Career 28

INSURANCE

Over Obstacles of Integrated Risk Management 32

Life Insurance Ratio to GDP Worsened Last Year 33

TECHNOLOGY

Shanker Ramamurthy: Global Strategy of the Banking Sector 34

Increase Client Loyalty Even in Hard Times 36

CONCLUSION

The European Financial Coalition against the Internet Misuse 40

SPECIAL SUPPLEMENTS

The Way out of the Cost Cutting Labyrinth? Innovation.

Virtualization: Triumphal Campaign

TOP FINANCE (Yearbook of the Financial and Capital Market in the Czech Republic)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz