> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. září 2009 v 10.40 hod.

STATI

Lukáš Buzek: Právní nonna a její implicitní zdůvodnění..... 905

Zdeněk Koudelka: Prezident a mezinárodní smlouvy ...... 929

Michal Tomášek: Oslabování demokratického deficitu evropské

normotvorby a federalizace Evropské unie........... 940

Ignác Antonín Hrdina: Styčné body církevního (kanonického) a svetského práva ......................... 953

František Novák: Legislativa ČR v roce 2008 - kvantitativní přehled ............................. 963

DISKUSE

Alexandr NikolajeviČ KostČnko: „Naturalistická" jurisprudence jako základ pokrokového právního pořádku (dvanáct tezí k diskusi o metamorfózach jurisprudence)................ 984

RECENZE A ANOTACE

Antonín Lojek: A- Gerloch a kolektiv: Teorie a praxe tvorby práva,

1. vydání, ASPI, Praha 2008, 424 s............... 992

Václav Pavlíček: Miroslav Bělina a Marie Kalenská (eds): Pocta Petru Tröstcrovi k 70. narozeninám, ASPI, Wolters Kluwer 2009, 436 s............................. 993

Petr Hajn: Marek, K.: Smluvní obchodní právo - Kontrakty, Masarykova univerzita. Brno 2008, 340 s., 4. aktualizované a rozšířené vydání v edici Acta Universitatis Masarykiane Bnmensís luridica -řada teoretická........................ 996

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jaromír Kožiak: Zpráva ze zasedání iniciativy EMCA o přípravě Evropského modelového zákona o obchodních společnostech . . 998

Veronika Vilímkova, Radek Visinger: Ohlédnutí za mezinárodní konferencí „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod", konanou v italském Turíně 21. - 25. 4. 2009..... 999

René Petráš: Menšiny a integrující se Evropa..........1003

Karolina Adamová, Petra Skřejpková: Mezinárodní konference „Sprache und Recht in grossen europäischen Staaten" ve dnech 23. a 24. 5. 2009 v Regensburgu ...............1004

Michal Tomášek: Ustavující zasedání nového grémia Akademie věd

pro vědecký titul „doktor věd" ................1006

Míchal Tomášek: Výzkum evropského práva v Japonsku .... 1006

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz