> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. prosinec 2009 v 15.13 hod.

Milan Jančo: Správa o práve (postmoderny náčrt)........1249

Jakub Handrlica: Evropské společenství pro atomovou energii

a právní úprava odpovědnosti za jaderné škody ........1270

Dita Frintová: Právní rámec náhradní rodinné péče ve Spolkové

republice Německo......................1298

František Helešic: K implementaci prvého právního předpisu Evropské unie o evropských dmžstvech do českého právního řádu.............................1316

Lubomír Grúň: Uplynulo 90 let od první měnové reformy .... 1330

GLOSY

Pavel Caban: Obsahuje či. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES?.....................1347

RECENZE A ANOTACE

Miloš Večeřa: Pavel Maštálka: Právo a společnost. Praha, Auditorium 2008, 258 s.......................1359

Karolina Adamová: Marek Starý a kolektiv: Dějiny dani a poplatků.

Praha, Havlíček Brain Team 2009, 207 s............1361

Alena Pauličková: Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo, komentář, I. díl a II. díl, 1. vydání C. H. Beck Praha, 2008, 2408 s......................1362

Alena Pauličková: Patakyová, M. a kol.: Itinerár budúceho právníka - profesionála (klinika práva), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie Bratislava 2004, 124 s..........................1364

Gabriela Navrátilová: Odavia Bueno Díaz: Franchising in European Contract Law, nakladatelství Sellier European Law Publisher GmbH, Mnichov 2008 ....................1365

Antonín Lojek: \V. Ch. Lohse, J. Mittlmeier (vyd.): Europas

Ursprung-Mythologie und Modeme, Regensburg 2007, 184 s. . . 1366

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Zdeňka Králíčková: Zpráva z patnáctého generálního zasedání „Common Core" evropského soukromého práva...........1370

OBSAH ROČNÍKU 2009....................1373

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz