> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 1/2010

Záznam přidán/aktualizován: 2. únor 2010 v 12.31 hod.

ÚVODNÍK

Cas dluhů (Eva Zamrazilová)

FOKUS: VÍTĚZOVÉ A PORAZENÍ FINANČNÍ KRIZE

Krize překreslila také bankovní mapu (Karel Machala) Pavel Mertlík: Hlavní vlna akvizic je teprve před námi

ROZHOVOR

Henri Bonnet: Klient musí mít možnost volby

SVĚTOVÉ FINANCE

Analýza: Světové banky ve fázi navyšování kapitálu Čas odvážných kroků (Karel Beran, Píercarlo Gera) Šokující předpovědi pro rok 2010

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Anketa: Před námi je dlouhá cesta vyžadující trpělivost

Komunikace bank se zákazníky po e-mailu se stále zlepšuje (Kamil Kunc)

HR (nejen) v bance (Jarmila Chlumová)

Investice do vzdělání se vyplatí i v těžkých dobách

Finanční instituce neví, kdo jim přináší největší zisk (Ján Ferjo)

FINANČNÍ TRHY

Některé otázky spojené s fondy kvalifikovaných investorů (Jana Vlčková, Petr Suchý, Martin Šandera)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Test kvality služeb infolinek a obchodních zástupců pojišťoven Regulátoři i pojišťovny se více zaměří na řízení rizik

PŘÍLOHA: MDM A EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT

Master Data Management: Vytěžte z dat maximum! (Roman Tobišek)

Jan Červinka: MDM činí vše mnohem přímočařejším

Jak datům „vdechnout inteligenci"

Vladimír Kyjonka: Jak se stát skutečnými vlastníky a pány svých informací

MARKETING

Zájem o mobilní marketing vzroste díky .chytrým' telefonům

NA ZÁVĚR

Velké umírání ruských bank

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: ARCHIV KOMERČNÍ BANKY

CONTENTS

EDITORIAL

Time of Debts

FOCUS: WINNERS AND LOSERS OF THE FINANCIAL CRISIS

INTERVIEW

Henri Bonnet: Client Must Have a Possibility of Choice

WORLD FINANCE

Analysis: World Banks in the Phase of Increasing Capital Time of Daring Steps Shocking Forecasts for 2010

COMMERCIAL BANKING

Survey: A Long Way Requiring Patience Is Awaiting Us

Banks' E-Mail Communication with Clients Is Still Improving

HR (not only) in the Bank

Investment in Education Pays Also in Difficult Times

Financial Institutions Do Not Know Who Brings Them the Highest Profit

FINANCIAL MARKETS

Some Issues Related to Funds of Qualified Investors 28

INSURANCE

Quality Test of Info lines and Trade Representatives of Insurance Companies 30

Regulators and Insurance Companies Will Intensify Their Focus on Risk Management 33

SUPPLEMENT: MDM AND EFFECTIVE USE OF DATA 34-37

MARKETING

Interest in Mobile Marketing Will Grow Thanks to ,Clever' Phones 38

CONCLUSION

Heavy Dying of Russian Banks

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz