> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 29. březen 2010 v 15.47 hod.

ÚVODNÍK

Může být ČR adeptem na vítěze? (Karol Piovarcsy)

FOKUS: TLAKY NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A MOŽNOSTI BANK

Snižování nákladů (nejen) v recesi (Karel Machala) Anketa: Odpovědná banka by měla šetřit vždy

ROZHOVOR

Jiří Mědílek: Více pohledů na IT

SVĚTOVÉ FINANCE

Světoví bankéři mají největší obavy ze státních zásahů Rok reílace a konsolidace (Karol Piovarcsy) Základní informace o pojmu "offshore centrum"

MĚNA A REGULACE

Bankám hrozí nemalá právní rizika (Martin Šubrt, Jan Grolich)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Předplacené karty přicházejí (Pavel Juřík)

Jaký bude rok 2010 pro malé a střední firmy?

Jiří Kunert: UniCredit Bank směřuje na retailový trh

FINANČNÍ TRHY

Klíčová investiční témata roku 2010 budou pestrobarevnější 2010: Rok probuzení? Ještě není tak dobře...

POJIŠŤOVNICTVÍ

Internet a pojišťovny: nutnost, nebo spása? (Jiří Diepolt, Vojtěch Hájek)

PRÍLOHA: JAK VYUŽÍT BI VE FINANČNÍM SEKTORU?

Analytický konkurenční boj začíná (Jan Řehák) Michal Ventruba: "BI Oscar" pro Českou republiku Jak vniká Business Intelligence v bance (Petr Kamínek)

TECHNOLOGIE

Nové IT produkty v bankovním sektoru (Pavel Šiška) Virtualizace je hlavní prioritou CIO pro tento rok

NA ZÁVĚR

UniCredit analyzuje situaci v SVE

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Can the Czech Republic be a Candidate for a Winner?

FOCUS: PRESSURES TO CUT COSTS AND POSSIBILITIES OF BANKS

INTERVIEW

Jiří Mědílek: More Views of IT

WORLD FINANCE

World Bankers Are Most Concerned About State Interventions

The Year of Reflation and Consolidation

The Basic Information about "Offshore Centrum"

CURRENCY AND REGULATION

Banks Are In Danger of Large Legal Risks

COMMERCIAL BANKING

Prepaid Card Are Coming

What Will the Year 2010 Be Like for Small and Medium-Large Firms?

Jiří Kunert: UniCredit Bank Is Heading towards the Retail Market

FINANCIAL MARKETS

Key Investment Topics in 2010 Will Be More Multicoloured 2010: The Year of Waking Up? It Is Not Yet As Good As...

INSURANCE

Internet and Insurance Companies: Necessity or Salvation

SUPPLEMENT: HOW TO UTILIZE BUSINESS INTELLIGENCE IN THE FINANCIAL SECTOR?

TECHNOLOGY

New IT Products in the Banking Sector Virtualization is CIO Main Priority for This Year

CONCLUSION

UniCredit Analyses CEE Situation

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz