> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 4/2010

Záznam přidán/aktualizován: 4. květen 2010 v 08.02 hod.

ÚVODNÍK

Podvod prostřednictvím „zombie" počítaču (Steve York) 1

FOKUS: REFORMY A CESTA Z DLUHOVÉ PASTI 8-11

ROZHOVOR

Vladimír Burian: Riziko je větší než prípadný zisk 12

SVĚTOVÉ FINANCE

Analýza: Vyhlídky nejsou príliš ružové aneb globální trendy v bankovnictví po krizi 14

MĚNA A REGULACE

Banky avizují zisky navzdory recesi (Jaroslav Heřmánek) 18

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Zaměstnanecké benefity: cíle, problémy, efektivita (Jan Urban) 20

Srovnání bankovních benefitů bankovních domů v ČR 21

Jsou bývalí zaměstnanci hrozbou? (Petr Plecháček) 22

Poznání inspiruje: Klienti oceňují respekt, úsměv a konzistenci 22

Jaroslav Jíra: Správné sdělení ve správný čas 26

Proč klienti navštěvují pobočky? (Kamil Kunc) 27

POJIŠŤOVNICTVÍ

Jitka Basová: Důvěra v přímé pojištění a online platby roste 28

Zvýšená regulace pojišťovnictví prospěje 30

LEASING A FACTORING

Factoring versus úvěr (Tomáš Moravek) 31

PŘÍLOHA: POBOČKY V NOVÉ ROLI 32-35

TECHNOLOGIE

Recese přináší příležitosti: Banky s IT v zádech mění přístup ke klientům 36

Dobré a špatné zprávy o CRM:

Aktuální trendy v oblasti bankovních CRM systémů (Petr Hampejs) 38

Gabriela Zunová: Zákazník je pro nás prioritou 39

NA ZÁVĚR

Pojistitelé před kritickým okem pojišťovacích makléřů 42

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Fraud via „zombie" Computers 1

FOCUS: REFORMS AND THE WAY OUT FROM THE DEBT TRAP 8-11

INTERVIEW

Vladimír Burian: Risk Is Higher than Potential Gains 12

WORLD FINANCE

Analysis: The Prospects Are Not Too Rosy or Global Trends in Banking after the Crisis 14

CURRENCY AND REGULATION

Banks Advise Profits despite the Recession 18

COMMERCIAL BANKING

Employee Benefits: Objectives, Problems, Effectiveness 20

Comparison of Bank Benefits in Czech Banks 21

Do Former Employees Pose a Threat? 22

Knowledge Inspires: Customers Appreciate Respect, Smile and Consistence 22

Jaroslav Jíra: The Right Information at the Right Time 26

Why Do Clients Visit Branches? 27

INSURANCE

Jitka Basová: Confidence in Direct Insurance and Online Payments Is Increasing 28

Increased Regulation Will Be Beneficial to the Insurance Sector 30

LEASING AND FACTORING

Factoring versus Credit 31

SUPPLEMENT: BRANCHES IN A NEW ROLE 32 35

TECHNOLOGIES

Recession Offers Opportunities: Banks with IT Change Approach to Clients 36

Good And Bad News about the CRM: Current Trends in the Banks' CRM Systems Area 38

Gabriela Zunová: Customers Are Our Priority 39

CONCLUSION

Insurers under the Critical Eye of Insurance Brokers 42

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz