> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 2/2010

Záznam přidán/aktualizován: 4. květen 2010 v 08.04 hod.

Vladimír BAĹAŽ: Investičné správanie Slovákov a jeho modelovanie

pomocou štrukturálnych rovníc................................. 109

Josef ŠMAJS: Ekonomika a příroda - filosofická reflexe problému . ... 126

Karol MORVAY: Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku ..................................... 144

Josef KUNC - Petr TONEV: Konkurenční pozice rozvojových zón

v České republice: regionálně-ekonomický pohled................. 156

Petr MARIE L - Václava PÁNKOVÁ: Exchange Rate Effects on For-

eign Direct Investment Focusing on Central European Economies..... 176

Daniel KLIMOVSKÝ: Genéza koncepcie good governance a jej kritické prehodnotenie v teoretickej perspektíve.......................... 188

Z vedeckého života

Jana PĚLIOVÁ - Urban KOVÁČ - Lukrécia KOVÁČ GERULOVÁ: Profesor Ľuboš Pastor na Ekonomickej univerzite v Bratislave........ 206

Recenzie

DUDOVÁ, Iveta: Ekonomika vzdelávania - Vojtech Stanek......... 211

Správy

Medzinárodná konferencia ifo/CESifo a ACES na tému Banky a inštitúcie-Jarko Fidrmuc, Zuzana Fungáčová....................... 214

CONTENTS

Vladimír BALAŽ: Investment Behaviour by Slovak Investors: Structural Equation Modelling (in Slovak)........................... 109

Josef ŠMAJS: Economy and Nature - Philosophical Reflection of

a Problem (in Czech)....................................... 126

Karol MORVAY: The Influence of Economic Recession on Structural Changes of Employment in Slovakia (in Slovak).................. 144

Josef KUNC - Petr TONEV: Competitiveness of Development Zones

in the Czech Republic: Regional-economic Perspective (in Czech) .... 156

Petr MARIEL - Václava PÁNKOVA: Exchange Rate Effects on Foreign Direct Investment Focusing on Central European Economies (in English) 176

Daniel KLIMOVSKY: Genesis of Good Governance Concept and Critical Overview on It in Theoretical Perspective (in Slovak)........... 188

Scientific Life

Jana PÉLIOVÁ - Urban KOVÁČ - Lukrécia KOVÁČ GERULOVÁ: Professor Euboš Pastor on the University of Economics in Bratislava . . 206

Book Reviews

DUDOVÁ, Iveta: Economics of Education - Vojtech Stanek......... 211

Referee

International Conference ifo/CESifo about Banks and Institutions - Jarko Fidrmuc, Zuzana Fungáčová................................... 214

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz